ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბსუ-ს ფაკულტეტებსა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში ხორციელდება შემდეგი გრანტები

 • ობსიდიანის ტრანსპორტირება და Homo Sapiens-ის მობილურობა დასავლეთ ამიერკავკასიაში ადრე ჰოლოცენის ხანაში
 • მცენარეული ნედლეულისა და გადამუშავების ანარჩენების ვალორიზაციის ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შესუსტების მიზნით ციკლური ეკონომიკის პრინციპების გამოყენებით
 • ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ადმინისტრაციული მმართველობა (1878-1921 წწ.)
 • ეკოლოგიურად სუფთა, უნარჩენო ტექნოლოგიის დამუშავება ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდისათვის
 • აჭარა-გურიის ციტრუსოვანთა პლანტაციებში გავრცელებული მავნებელ-დაავადებების შესწავლა და პათოგენთა კოლექციის შექმნა
 • ზღაპრებიდან ეკონომიკურ ცნობიერებამდე...
 • პოლონელების დეპორტაცია საქართველოში და პოლონურ-¬ქართული გეოპოლიტიკური თანამშრომლობა (1830-1921)
 • „მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების კრიზისი და მისი პრევენცია პოსტ-პანდემიურ პერიოდში საქართველოში“
 • სამეცნიერო პროექტი - „იოანე სინელის „კლემაქსის“ ქართული თარგმანები (გამოკვლევა, ტექსტები, ლექსიკონი)
 • სამეცნიერო პროექტი - საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი № SP-22-1007 უსაფრთხო სკოლის ოპტიმალური მოდელის გამოვლენა საქართველოს სოციალურ კონტექსტში
 • დასავლეთ საქართველოში მოწეული თაფლის ბოტანიკური წარმოშობის დასადგენად თაფლის მტვრიანების, ბიოაქტიური ნაერთებისა და ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა
 • ტყემლის ველური და კულტურული ჯიშებისა და მისგან წარმოებული პროდუქტების ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები
 • ფშატის (Elaeagnus umbellata) ნაყოფებისა და ფოთლების ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქრომატოგრაფიული კვლევა’’
 • მუჰაჯირობიდან მუჰაჯირობამდე (აჭარაში დასახლებულ აფხაზთა მუჰაჯირობა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში და მუჰაჯირთა შთამომავლებთან აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ურთიერთობის 21-ე საუკუნის რეალობა)
 • ლაზური ეთნოლოგიური ლექსიკონი
 • „საქართველოსთვის ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი დაავადების- კარტოფილის რბილი სიდამპლის გამომწვევი ბაქტერიების სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და მათ მიმართ ბაქტერიოფაგების მგრძნობელობის შესწავლა“
 • ციფრული ეკონომიკა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაციფრულების დონის შეფასება უნივერსიტეტების მაგალითზე
 • ლურჯი ეკონომიკა: იმპორტშემცვლელი დარგების განვითარების პერსპექტივები ზღვისა და მდინარის პროდუქტების მაგალითზე
 • „ბუნებრივი და ხელოვნური ჰუმორული (ანტისხეულები) იმუნიტეტის შესწავლა Sars-Cov-2-ის მიმართ სამედიცინო პერსონალში“
 • ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში XX საუკუნის 70-90-იან წლებში
 • „ოსმალურ საეკლესიო დავთრებში დაცული ცნობები ქართული ეკლესია-მონასტრების შესახებ“
 • „რადიოფიზიკა“
 • „ბიზანტია და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ახ.წ. IV-VII საუკუნეებში - არქეოლოგიური ძეგლები“
 • „ელინისტური და რომაული პერიოდის კოლხური ამფორების ტექნოლოგია და წარმომავლობა ზღვისპირა აჭარის რეგიონში: არქეომეტრიული კვლევა“
 • „საერთაშორისო სანერგეებიდან გამორჩეული მაღალმოსავლიანი, დაავადებებისადმი გამძლე საშემოდგომო ხორბლის გენოტიპების იდენტიფიცირება საქართველოს სხვადასხვა გარემო პირობებში გამოცდის გზით“
 • კოლხეთის უძველესი რკინის მეტალურგიის ინტერდისციპლინარული კვლევები
 • ორი ოსმალური დავთარი და დოკუმენტები ბათუმის შესახებ.
 • „ფართო დიაპაზონის ფოროვნების მაღალი მექანიკური, თერმო და ქიმიურად მდგრადი მიკროფილტრაციული მემბრანების მიღება“
 • „აჭარის სუბალპურ ზონაში ადგილობრივი და ინტროდუცირებული მოცვის ნედლეულის წარმოებისა და გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგიების შემუშავება და დანერგვის ორგანიზაცია“
 • „უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე"
 • ნანოსტრუქტურების ელექტრული და ოპტიკური თვისებების გამოკვლევა ეფექტური გარემოს მეთოდების გამოყენებით
 • „მრავლადწრფივი ექსტრაპოლაციისა და აპროქსიმაციის თეორიის ამოცანები გრანდ და მორის ტიპის ფუნქციურ სივრცეებში“
 • „ჭურიის ტორფნარში მძიმე მეტალების დაგროვების ბუნება შრეების მიხედვით“
 • ნივთიერების ოპტიკური თვისებების კვლევა რამდენიმე პოპულარული ქართული თეთრი ღვინის სახეობის სტატისკიკურ-კომპიუტერული ეტალონური მოდელების შექმნის მაგალითზე
 • „ქობულურ-აჭარული დედაბრული ხელით“ შესრულებული ხელნაწერების ციფრული კორპუსი
 • "MTHFR677C/T გენის პოლიმორფიზმთან ასოცირებული ზოგიერთი დაავადება ხანდაზმულ ადამიანებში"
 • ფიტოპათოგენების მიმართ ანტაგონისტი მოკროორგანიზმების შესწავლა და აქტივობით გამორჩეული იზოლატების სექვენირება.
 • ზოგიერთი აუტოიმუნური დაავადების განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლა
 • ღია მმართველობა როგორც საჯარო მმართველობის რეფორმირების ახალი მოდელის შესწავლა საქართველოს მაგალითზე
 • „ნოზოკომიური ინფექციების სპექტრის და ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილის შესწავლა COVID-19-ით ინფიცირებულ პაციენტებში”
 • „ქართულ-ფრანგული ანდაზების კვლევა და თემატური კრებულის შექმნა“
 • „ევროპარლამენტის TermCoord-ისა და ბსუ-ს corpus.bsu.edu.ge-ს ტერმინოლოგიური კოორდინაცია“
 • „ხუცუბნის უძველეს მონადირე-შემგროვებელთა საცხოვრებელი გარემო და მათი მობილურობა ადრე ჰოლოცენის ხანაში (ძვ.წ. X-VII ათ.)“
 • ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები რეგიონში ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევების პირობებში
 • „აჭარა-გურიის მანდარინის ბაღების არსებული მდგომარეობის შესწავლა და რეაბილიტაციისთვის უახლესი ტექნოლოგიის დანერგვა
 • Pectobacterium და Dickeya სახეობებით გამოწვეული კარტოფილის ბაქტერიული დაავადებების შესწავლა საქართველოში.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა