ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანული მახარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 12.07.1967
მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ანგისის 15, ბინა 13
ელ-ფოსტა: maxaradze.nanuli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 125 067
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: უმაღლესი კვალიფიკაციის საქონელმცოდნე
განათლების მიმართულება, დარგი: საქონელმცოდ. და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობის ორგანიზაცია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესისა და მართვის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, მარკეტინგი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მარკეტინგი. ინოვაციური მარკეტინგი

სამუშაო გამოცდილება:

2021-დან  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2017- 2021 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამეტის ასისტენტ-პროფესორი

2013-2017  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი

2009-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი

2006-2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი.

2007-2008 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი;

1998-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი

1995-2006 საქართველოს სუბტროპიკული ნაყოფის-შენახვა გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი;

1999-2005 ბათუმის ბიზნესისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტი, ეკონომიკის კათედრის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სახელმძღვანელო
ინოვაციური მარკეტინგი (ლექციების კურსი) ელ.ვერსია. 2021. გვ. 184
 1. ნ. მახარაძე. „ინოვაციური პროექტების კომერციალიზაციის აუცილებლობა და პრობლემები საქართველოში“ ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. ტომი. 8, №1, 2021, გამომ. „კალმოსანი“ ბთ. 2021. გვ. 65–76 (12). ISSN 2449-2604, DOI:10.46361/2449-2604.8.1. DOI prefix 10.46361. 
 2. Tsetskhladze L, Makharadze, N.  Chkhaidze I, Jabnidze N, Baratashvili N. "Actual problems for logistics management and strategies of the supply chain in Georgia". MATEC Web of Conferences 339, 0100 (2021) doi.org/10.1051/matecconf/202133901004. 2021 გვ.10
 3. Abuselidze, G., Chkhaidze, I., Makharadze, N. "Empirical Analysis of Agricultural Development Financing and the Ways to Improve Agribusiness Management". LATVIA Jelgava,  LLU ESAF, 11-14 May 2021,  pp. 261-271
 4. ნ. მახარაძე. "ინოვაციური პროცესების სახელმწიფო რეგულირება და თანამედროვე საქართველო". გამომცემლობა – მართვის და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“  თბილისი. 19-20 მარტი, 2021 გვ. 77-84  (8)
 5.  ბ.გეჩბაია, გ. მამულაძე პ. აროშიძე, მ.სუქნიშვილი ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი. #2. თბილისი -2020. ISSN 1987-5789 ESSN 2587-5426 გ. 53-64 
 6. ინოვაციური ბიზნესი -,,სტარტაპ საქართველო" თანამედროვე ეტაპზე. ჟურნ. ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა" ბათუმი 2017 გვ. 9-12.
 7. ინოვაციების ბაზარი, მისი თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე. ჟურნ. ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა".  ბათუმი 2016 წ. გვ. 77-81. 
 8. საქონლის მარკირება - პრობლემები ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე. საერთაშორისო რეცენ­ზირებადი და რეფე­რირე­ბადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. თბილისი 2013წ.  ISSN 0206-2828. www.economica.com.ge
 9. კონკურენტუნარიანობის მრავალკუთხედის გაანგარიშების მეთოდიკა და მისი გამოყენების პერსპექტივები მარკეტინგში. ჟურნალი ბიზნესი და მენეჯმენტი. ბათუმი. 2009წ. გვ.158-165
 10. ინოვაციური პოლიტიკის თანამედროვე მდგომარეობა და ინვესტიციების განვითარების პერსპექტივები რეგიონის ეკონომიკაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. √7 გვ. 85-90
 11. მარკეტინგის როლი საწარმოთა ინოვაციური პოლიტიკის რეგულირებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. √7 გვ. 251-256.
 12. ინოვაციური მარკეტინგი, პრობლემები აჭარის კვების მრეწველობის საწარმოებში. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ბათუმი, 2006წ. გვ. 201-206
 13. 4P-4C-4A, ქართული ინტერპრეტაცია. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ბათუმი, 2006წ. გვ. 207-209

მონოგრაფია
 1. მარკეტინგის როლი ინოვაციურ პოლიტიკაში. სს "გამომცემლობა აჭარა" ბათუმი 2009წ. გვ. 145

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. Tsetskhladze L, Makharadze, N.  Chkhaidze I, Jabnidze N, Baratashvili N. Actual problems for logistics management and strategies of the supply chain in Georgia. MATEC Web of Conferences 339, 0100 (2021) doi.org/10.1051/matecconf/202133901004.  2021 გვ. 10
 2. Abuselidze, G., Chkhaidze, I., Makharadze, N. Empirical Analysis of Agricultural Development Financing and the Ways to Improve Agribusiness Management. LATVIA,   Jelgava,  LLU ESAF, 11-14 May 2021,  pp. 261-27
 3. ინოვაციური პროცესების სახელმწიფო რეგულირება და თანამედროვე საქართველო. ალტერბრიჯის #1 სამეცნიერო ონლაინ–კონფერენცია. "სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს: არსებული გამოწვევევი და შესაძლებლობები". 19-20 მარტი, თბილისი 2021. (მოხსენება)
 4. ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“ 16 დეკემბერი, ბათუმი 2019. მოხსენებათა რეზიუმეების კრებული, გვ., 8-9 (მოხსენება)
 5. ინოვაციური პოლიტიკა – პრობლემები და თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე. II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები". 13 სექტემბერი, ბათუმი, 2019. მოხსენებების რეზიუმეების კრებული, გვ., 41-42;
 6. თანამედროვე მარკეტინგული მიდგომების გამოყენების აუცილებლობა ქართულ კომპანიებში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ შრომების კრებული. 24 ივნისი, ბათუმი. 2019. გვ. 258-262
 7. Trends and prospects of transition to holistic marketing in Georgia. 4th International Scientific-practical conference ,,Modern  technologies,  socio-economic development problems  and ways of Solving them”.  Batumi,  Georgia. June 24, 2018
 8. ,,Calcuation method of the competitiveness polygon”.  Международной научно-практической конфурунции  Конкуренттоспособная модель инновационного развития экономики Украиниы. 11 апреля 2018 г.
 9. Life cycle of Srartups in the modern stage.   International Research conferences modern marine technologies, problems of socio-economic development and Solutions. Batumi, Georgia. June 24, 2017
 10. ახალწარმოებათა შერჩევისა და შეფასების მეთოდები თანამედროვე პირობებში (თეორიული მიდგომა). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები". კრებული. ბათუმი 24 ივნისი 2016 წ.
 11. ინოვაციური პოლიტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული (24 - 25 ივნისი, 2015) გვ. 337-340.
 12. მარკეტინგის მენეჯმენტი რეალობა და პრობლემები ქართულ ბაზარზე. I საერთა­შო­რისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა.  ბათუმი 2014წ. გვ.191-195
 13. ტურისტული ინოვაციური პროდუქტების სასიცოცხლო ციკლი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკისა და ბიზნესის“, ბათუმი 2013 წ. 8 ივნისი
 14. საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და რეგიონული სამეწარმეო პოლიტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. ბათუმი 2011 წ. 24–25 სექტემბერი გვ. 79–82
 15. ინოვაციური საქმიანობის განვითარებისა და სტიმულირების საკითხები აგრარულ სფეროში. საქართველოს ინსტიტუტთაშორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „რისკის შეფასება და ფერმერული მეურნეობის მდგრადი განვითარების საფუძვლები“. თბილისი 2009 წლის მარტი. გვ. 53-55
 16. ინოვაციური პოლიტიკის რეგულირების ძირითადი ასპექტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამრეწველო საწარმოთა მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“ . ქუთაისი 14-16 მაისი 2008 წელი. გვ. 162.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2019 წელი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის შიდა მიზნობრივი საგრანტო პროექტი. "ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე" 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ვებინარი.

 1. ონლაინ – „შრომის ბაზრის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია". პროექტი „უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“ 30 ივლისი, 2021 წელი
 2. კავკასიის პოლიტიკის ინსტიტუტი სემინარი (ონლაინ) – „კავკასია როგორც ერთიანი ეკონომიკური სივრცე, განვითარების პერსპექტივები და არსებული ბარიერები" (მომხ. ვ. პაპავა). 2021 წლის 29 ივლისი
 3. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (რონდელის ფონდი) სემინარი (ონლაინ) - „ინსტიტუტები და ციფრული ტრანსფორმაცია - საქართველოს ეკონომიკა გლობალური ცვლილებების ფონზე“. (მომხ. ცოტნე ჟღენტი). 2021 წლის 21 აპრილი
 4. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (რონდელის ფონდი) სამეცნიერო სემინარი (ონლაინ) - „საქართველოს ეკონომიკა საბჭოთა კავშირის დაშლის წინა პერიოდში“. 2021 წლის 26 მარტი
 5. პოლიტეკონომიური საუბრები ლადო პაპავასთან სემინარი (ონლაინ) თემა: „კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები და სახელმწიფო ვალის ზრდა საქართველოსა და მსოფლიოში“ (მომხ. ვ. ჭარაია) 2021 წლის 25 თებერვალი
 6. ონლაინ საერთაშორისო კონფერენცია „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლა-სწავლებისთვის“ 2020 წლის 5 ოქტომბერი
 7.  ვებინარი: პროგრამის Turintin გამოყენება (ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის INTEGRITY ფარგლებში). 2020 წლის 16 აპრილი
 8. ვებპანელი „კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული რეცესია, მისი შემაკავებელი ბარიერები და პოსტკორონავირუსული კრიზისის დაძლევა საქართველოში“ https://bsu.edu.ge/sub-33/news/0/3/index.html. 9 აპრილი 2020 წელი
 9. „ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი. 15.07.2015
 10. საქართველოს ექსპორტის ხელშეწყობა. ტრენინგი (USAID/CAUCASUS) პროგრამა. 2013 წ. ივლისი
 11. ,,ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის“ ტრენინგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 19.07.2014 წ

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა

ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word; Exsel; Powerpoint

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა