ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: დარეჯან ჩხუბაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 02.11.1962
მისამართი: ბათუმი ოძელაშვილის 20 (ჩაქვი, გოგოლიშვილის 16 ა)
ელ-ფოსტა: darejan.chkhubadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 14 10 09
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: აგრარული ეკონომიკა–31
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სოფლის მეურნეობის წარმოების ეკონომისტ-ორგანიზატორი (წარჩინებით)
განათლების მიმართულება, დარგი: სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

დარგობრივი სფეროების. სამეურნეო სუბიექტების ეკონომიკური საქმიანობის, შრომის ბაზრის პრობლემები, ანალიზური კვლევების მეთოდოლოგიის სრულყოფის საკითხები

სამუშაო გამოცდილება:

20.08.2019 წლიდან-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტის და საგადასახადო საქმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

22.02. 2014 წლიდან– ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, საბუღალტრო  აღრიცხვის, აუდიტის და საგადასახადოსაქმის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

16.09.2013–22.02.2014 წ.წ–.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი.

2009–16.09.2013 წ.წ–ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

1996–2009 წ.წ–ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო –კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მასწავლებელი.

1994–1996 წ.წ– გონიოს კოპერაციული ინსტიტუტი, საბუღალტრო აღრიცხვის, ეკონომიკისა და სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის კათედრის უფროსი მასწავლებებლი.

1998–2003 წ.წ–შეთავსებით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო –კვლევითი ინსტიტუტის ინფორმატიკისა და ეკონომიკური კვლევების განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

2003–2009 წ.წ–შეთავსებით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო –კვლევითი ინსტიტუტის ინფორმატიკისა და ეკონომიკური კვლევების განყოფილების  მეცნიერ თანამშრომელი.

1987–1994 წ.წ–ქობულეთის რაიონის სოფ. ზედა ულიანოვკას კოლმეურნეობის მთავარი ეკონომისტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. სტატია ,,შრომითი რესურსების მიწოდების შესაძლებლობების ანალიზი    დემოგრაფიული მახასიათებლების ფონზე'', ჟურნ.,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა'', № 2,   ISSN  2449-2418, გვ.         ქ. ბათუმი, 2018 წ.

2. სტატია ,,Демографические проблемы  в современной Грузии'', Материали ІІІ межнародной науково-практичной конференси,  ,  Киевский нациионалъний университет имени Тараса Шевченка, (Coogle scholar)Ст.542-546  2017 г. 

3. სტატია ,, თანამედროვე შრომის ბაზრის თავისებურებები დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე და მისი სახელმწიფო რეგულირება'', საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,  №2   EISSN  2346-8203,აწსუ, გვ.        2017 წ.

4. სტატია  ,, მათემატიკური მოდელირების მეთოდები ეკონომიკურ ანალიზში,’’ ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’    № 7-8,       ISSN 0206-2828,  გვ. თბ.    127-133,    2013 წ.

5.  სტატია ,,ეკონომიკური ანალიზის მათემატიკური (მატრიცული) მეთოდები და მისი პრაქტიკული ღირებულება,’’ ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’   № 5-6,       ISSN 0206-2828,    გვ  116-120, თბ.  2013 წ.

 6. სტატია ,,ეკონომიკური ანალიზის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის შეფასებისას,’’   ჟურნალი   ,,ეკონომიკა,’’  № 5-6,       ISSN 0206-2828,    გვ. 170-175,  თბ.  2013 წ.  

7. მონოგრაფია ,,მეციტრუსეობის განვითარებისა და ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები მეურნეობრიობის ახალ პირობებში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე)’’ გამომცემლობა  ,,არეალი,’’  ISBN 978 9941-0-1152-8,   გვ.  1-175,  თბ.  2009 წ.

8.  სტატია ,,სამეურნეო რისკის მართვა-მეციტრუსეობის განვითარებისა და ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი,’’ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კოლხა 2009’’-ის მასალები,   269-272. ქუთაისი, 2009.წ.

9.   სტატია  ,, მეციტრუსეობის -პრიორიტეტული დარგის განვითარების აუცილებლობა და მიმართულებები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში,’’ საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქ. სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ,,აგრარული მეცნიერების პრობლემები,’’ტ.2.  # 3(48), ISSN 1512-200X, თბ. 2009 წ.  

10. სტატია ,,მეწარმეობის როლი მეციტრუსეობის ეფექტიანი პოლიტიკის განსაზღვრასა და რეალიზაციაში,’’ აგრარული სექტორის ეკონომიკურ-ტექნოლოგიური გარემო და სამეურნეო რისკის გამოწვევა-XXI საუკუნის ხედვა, აგრარული ეკონომიკის  ინსტიტუტი, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 59-61,  თბ. 2008 წ.

11.  სტატია  ბ. გეჩბაია, ნ. ჯაბნიძე, დ. ჩხუბაძე, ,,საწარმოო ეკონომიკური ურთიერთობების სრულყოფა აგროსამრეწველო კომპლექსში, ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’   № 5-6,       ISSN 0206-2828,    გვ.  71-76, თბ.  2007 წ.

12. სტატია   დ. ჩხუბაძე, ბ. გეჩბაია, ,,სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები მეურნეობრიობის ახალი პირობებიდან გამომდინარე,’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ. ,,მოამბე,’’ # 19,  ISSN 1512-2743,   გვ. 317-319,  თბ.  2007წ.

13. სტატია ,,აგრარული გარდაქმნების სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები აჭარაში,’’ ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’   № 5,       ISSN 0206-2828,    გვ.  110-113, თბ.  2006 წ.

14. სტატია ბ. გეჩბაია, დ. ჩხუბაძე, ,,მეჩაიეობის განვითარების ეკონომიკური მნიშვნელობა და პერსპექტივები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში,’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ. ,,მოამბე,’’ # 17,  ISSN 1512-2743,  გვ. 277-280, თბ.  2006 წ.

15. სტატია დ. ჩხუბაძე, ბ. გეჩბაია, ,,მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის როლი ინტელექტუალური ადამიანის ფორმირებაში,’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ. ,,მოამბე,’’ # 17,  ISSN 1512-2743,  გვ. 296-298, თბ.  2006 წ.

16. სტატია   ბ. გეჩბაია, დ. ჩხუბაძე,   ,,Факторы экономического роста в сельском хозяйстве.’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ. ,,მოამბე,’’ # 17,  ISSN 1512-2743,  გვ. 294-295,  თბ. 2006 წ.

17.  სტატია ბ. გეჩბაია, დ. ჩხუბაძე,  ,,მეჩაიეობის  აღდგენა-რეაბილიტაციის ზოგიერთი ასპექტი მზარდი კონკურენციის პირობებში,,’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ISBN  99940-0-241-4, gv.174-178,  baTumi, 2006 w.

18. სტატია ,,მეწარმეობისა და აგრობიზნესის განვითარების მიმართულებები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეციტრუსეობაში,’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ISBN  99940-0-241-4,  gv.179-183, baTumi, 2006 w.

19. სტატია ,,ციტრუსების ეკონომიკური ეფექტიანობა და მეწარმეობის ძირითადი მიმართულებები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეციტრუსეობაში,’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ISBN  99940-0-241-4,  gv.184-189,  baTumi, 2006 w.

20. სტატია ,,აჭარის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურა და მისი სრულყოფის აუცილებლობა თანამედროვე პირობებში,’’ ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’   № 5-6,       ISSN 0206-2828,  . გვ.  110-117,  თბ. 2005 წ.

21. სტატია ,, მეციტრუსეობის შემდგომი განვითარებისა და ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში,’’ ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’   № 7-8,       ISSN 0206-2828,    გვ.  76-81,  თბ. 2005 წ.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,ქართული ეკონომიკის განვითარების შუქ-ჩრდილები''.  ,, ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში, ბსუ, 16 დეკემბერი 2019 წ.

2.ეკონომიკური პოლიტიკა:ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები,ii  ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, 13 სექტემბერი, ბსუ, 2019 წ.

3. ,,შრომითი რესურსების მიწოდების შესაძლებლობების ანალიზი    დემოგრაფიული მახასიათებლების ფონზე'', '№ 2,   ISSN  2449-2418, გვ. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალ-ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები’’,        ქ. ბათუმი, 2018 წ.

4.,,Демографические проблемы в современной Грузии '',Межнародной науково-практичной конференсий ,  ,,Парадигмалъний зрушення в економичний теорий '',   Киевский нациионалъний университет имени Тараса Шевченка, 2017  г.

5.  ,,  თანამედროვე შრომის ბაზრის თავისებურებები დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე და მისი სახელმწიფო რეგულირება'', მეორე საერთაშორისო კონფერენცია-თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017 წ.

6.  ,,სამეურნეო რისკის მართვა-მეციტრუსეობის განვითარებისა და ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი’’, საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია–,,კოლხა–2009,’’საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის   ინსტიტუტი, 2009 წ.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. დაუფინანსებელი გრანტი–საქ. ეროვნული ფონდისა და უკრაინის სამეცნ. ტექნიკური ცენტრის ერთობლივი 2009–2010 წწ ,, მიწის რესურსების კადასტრული მაჩვენებლის და სას. სამ. პროდუქციის წარმოების არსებული და ახალი ტექნოლოგიების შესახებ''– ძირითადი შემსრულებელი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი'' აგრიბიზნესის კვლევის და განათლების საერთაშორისო ცენტრის და USDA FAS CADIS მხარდაჭერით. ერევანი, სომხეთი.

2. ინგლისური ენის შესწავლის–ტეხასის უნივერსიტეტის საგრანტო პროექტით დაფინანსებული.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად, ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms window xp, Word-2007 პროგრამა, internet.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა