სტუდენტთა გზამკვლევი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტთა გზამკვლევი

(2023-2024 სასწავლო წელი)

წინამდებარე ,,სტუდენტთა გზამკვლევი“ შედგენილია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებიდან ამონარიდების სახით (აქტების სრული ვერსია გზამკვლევის დანართების სახით განთავსებულია ბსუ-ს ვებგვერდზე - www.bsu.edu.ge)


სტუდენტის გზამკვლევის სამართლებრივი საფუძვლები:

 1. ბსუ-ს წესდება (დანართი 1);
 2. ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი (დანართი 2);
 3. ბსუ-ს სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესი (დანართი 3).
 4. ბსუ-ს სტუდენტთათვის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესი (დანართი 4);
 5. ბსუ-ს სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესი (დანართი 5).
 6. ბსუ-ს შინაგანაწესი (დანართი 6);
 7. ბსუ-ს ეთიკის კოდექსი (დანართი 7)
 8. ბსუ-ს სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში განხორციელების წესის (დანართი 8)
 9. ბსუ-ში მობილობის (შიდა მობილობის) ადმინისტრირების წესი (დანართი 9)
 10. ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დამტკიცებისა და განვითარების წესი (დანართი 10)
 11. ბსუ-ს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი (დანართი 11)
 12. ბსუ–ს ტერიტორიაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღების წესი (დანართი 12)
 13. ბსუ-ში სტაჟირების გავლის წესი (დანართი 13)
 14. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესი (დანართი 14)
 15. ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება (დანართი 15)
 16. ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის საარჩევნო დებულება (დანართი 16)
 17. ბსუ-ში სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესი (დანართი 17)
 18. ბსუ-ს ანსამბლების (ცეკვის, სიმღერის), შემოქმედებითი ჯგუფების და სპორტული გუნდების შექმნისა და მათი საქმიანობის წესი (დანართი 18)
 19. გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია (დანართი 19)
 20. ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება (დანართი 20)
 21. ბსუ-ში სახანძრო უსაფრთხოების დებულება (N01-10/95, 11.08. 2023) (დანართი 21)
 22. ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე (დანართი 22)
 23. ბსუ-ს სტუდენტის მიერ სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის ერთჯერადად წამახალისებელი ფულადი ჯილდოს დაწესების თაობაზე (დანართი 23)
 24. ბსუ-ს ელექტრონული სერვისების ადმინისტრირების წესი (დანართი 24)
 25. ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის საფასური (დანართი 25)
 26. ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლის ოთახების ნომრებისა და მოსარგებლეთა რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე (დანართი 26)
 27. ბსუ-ში აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის წესი (დანართი 27)
 28. ბსუ-ში სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების წესი (დანართი 28)
 29. ბსუ-ში სწავლის საფასურის განსაზღვრის წესი (დანართი 29)
 30. ბსუ-ში ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ (დანართი 30)
 31. სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტი (დანართი 31)
 32. საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის ადმინისტრირების წესი (დანართი 32)
 33. ტურნიტინის პროგრამის ადმინისტრირების წესი (დანართი 33)
 34. ბსუ-ს სტუდენტებისათვის საქართველოს ბანკის სტიპენდიის  დანიშვნისა და გაცემის წესი (დანართი 34)
 35. სტუდენტთა გზამკვლევი (ილუსტრირებული ვერსია) (დანართი 35)
 36. შოთა რუსთაველის სახელობის სტიპენდიის შესახებ (დანართი 36)
 37. ტბელ აბუსერიძის სახელობის სტიპენდიის შესახებ (დანართი 37)
 38. ბსუ-ს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე (გარდა დოქტორანტურისა) ჩარიცხვის უფლებაპოვებულ პირებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმა (დანართი 38)
 39. ბსუ-ში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა (დანართი 39)

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა