ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მურმანი ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10 აგვისტო 1957 წელი
მისამართი: ქ. ბათუმი. ლერმონტოვის ქ. N2/4 ბინა 54
ელ-ფოსტა: murman.Tsetskhladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577210019
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მექანიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: საინჟინრო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკონომიკური დოქტრინები, მაკროეკონომიკა

სამუშაო გამოცდილება:

2006 წ-დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ასოცირებული  პროფესორი

2001-2006 წწ.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დოცენტი

2000-2001 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - უფროსი მასწავლებელი

1996-2000 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მასწავლებელი;

1993 -1995 წწ. ავტოკოლონა 2655 - მთავარი ბუღალტერი

1988-1993 წწ. ავტოკოლონა 2655 - უფროსი ეკონომისტი

1987-1988 წწ. ავტოკოლონა 2655 - უფროსი ინჟინერი

1979-1987    წწ. ავტოკოლონა 2655 - მექანიკოსი

 

1.  შეთავსებითი  სამუშაო:

2007-2011 (6 იანვარი) წწ. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - მიწვეული დოქტორი;

2007-2009 წწ.  შპს „ოცნება“ - ფინანსური მენეჯერი;

2006-2007 წწ. შპს „მერკური“ - ფინანსური მენეჯერი;

2006-2007 წწ. ევროპული უნივერსიტეტი - დოცენტი;

2001-2003 წწ. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - დოცენტი;

2001-2005 წწ. შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-სასწავლო ინსტიტუტის ბათუმის ფაკულტეტი - დოცენტი;

1999-2001 წწ. შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-სასწავლო ინსტიტუტის ბათუმის ფაკულტეტი - უფროსი მასწავლებელი;

1992-1996 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

ა) სახელმძღვანელო:

1. ეკონომიკური დოქტრინები, გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2018

2. საზღვაო გადაზიდვები, გამომცემლობა ლაზარე, ბათუმი, 2009

    

ბ) მონოგრაფია:

1. რელიგია და ეკონომიკა, გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010

2. ბათუმის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები, გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2000              

                                          

გ) სტატიები:

 1. აგროტურიზმის განვითარების უცხოური გამოცდილება და მისი გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში (თანაავტორი სალომე სულაბერიძე) ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი” N 2  თსუ-ს გამომცემლობა. თბილისი. 2021
 2. DEVELOPMENT OF AGRO-TOURISM IN GURIA REGION AND POTENTIAL FOR ITS USE (Salome Sulaberidze) Journal: “Globalization and Business” N 11 2021. p  133-138. ISSN 2449 2396.  https://doi.org/10.35945/gb.2021.11.019
 3. ქვეყნის ეკონომიკაზე ქრისტიანული ეთიკის გავლენის ზოგიერთი ასპექტი,  (თურმანიძე ხ.), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკისა და ბიზნესში. შრომების კრებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2020
 4. О некоторых аспектах влияния христианской этики на экономику страны, (Х.Турманидзе), OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy, 1(13), Oikonomos European Reserearch Association. Vilnius, Lithuania, 2019
 5. Христианское осмысление концепции свободного рынка,  (З. Сурманидзе), OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy. 2(14), Oikonomos European Reserearch Association. Vilnius, Lithuania, 2019
 6. Христианство в Аджарии, Материалы III международной научно-практической конференции, «Социум и христианство», Минск, 26 января 2019
 7. Internet in Educational System of Georgia: Challenges, Perspectives, (Z.Surmanidze), Збірник матеріалів IV Міжнадроі науково-практичноі конференціі, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Стратегічні імперативи сучастного менеджменту, Киів,  19-20 квітня 2018
 8. TOURISTIC POTENTIAL OF ADJARA AND ITS PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY, ISSN 1338-9432, Volume 5, no. 5A/2017. Academic Society of Michal Baludansky, Kosicc, Slovakia, 2017
 9. ტურიზმის განვითარების ორგანიზაცია აჭარაში, (ნ.წიკლაშვილი) სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, N 1, 2017
 10. ქრისტიანული თავისუფლება და ბაზრის უხილავი ხელი. ქრისტიანობა და ეკონომიკა, IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2016
 11. Economic Potential of Georgia and Perspectives of Economic Integration with Europe, Lupcon Center for Business Researech - Finance and Economics,  Conference, 2016 – in Frankfurt am Main, Germany August 1 until August 3 Vol. 7 2016.
 12. საინვესტიციო პრობლემები და პერსპექტივები სოფლის მეურნეობის განვითარებაში,  (რ.ჯაბნიძე), გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2015
 13. თავისუფლების მართლმადიდებლური გაგება და ეკონომიკა, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, ქრისტიანობა და ეკონომიკა,  თბილისი, 2015
 14. Большой шелковый путь и его роль на Кавказе, ცივილიზებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები, აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერის ჰაიდარ ალიევის 91-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციიის მოხსენებათა კრებული, ბაქო, 2014
 15. რელიგიის, ეთიკისა და ეკონომიკის ურთიერთდამოკიდებულების ზოგიერთი ასპექტი, VII სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, ქრისტიანობა და ეკონომიკა, თბილისი, 2013
 16. საინვესტიციო პრობლემები ფერმერული მეურნეობის განვითარებაში, ტ. IV, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა უნივერსალი, 2012
 17. მიწათმოქმედება და რელიგია, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, თბილისი, 2012
 18.  საქართველოს მიწის რესურსების ეფექტურად გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი, საქართველოს აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები – ბათუმი, 2011
 19. ვაჭრობისადმი დამოკიდებულება ქართულ ცნობიერებაში (ჟ.შაინიძე),  ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენციიის მასალები, ბათუმი, 2011
 20.  საქართველოს საკრუიზო ტურიზმის განვითარების ძირითადი მიმართულებები, II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციიის მასალები, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, - ბათუმი, 2011
 21. კაპიტალიზმი და ქრისტიანობა., მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, განათლება და განვითარება, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო, 2010
 22. სიმდიდრისადმი დამოკიდებულება  მსოფლიოს სხვადასხვა კულტურაში,  შრომები ტომი I,  შრსუ. სოციალურ მეცნიერებთა, ბიზნესისა და სამართალმცოცდნეობის ფაკულტეტი,  გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2010
 23. ქართველი მეურნის არქეტიპი, მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები. სუხიშვილის უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო, 2010
 24. ტრანსპორტის როლი ტურიზმის განვითარებაში, I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნეს სკოლა, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი (ტრაპიზონი, თურქეთი), გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2010
 25.  პოსტმოდერნული ეკონომიკის თავისებურებანი, ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2010
 26.  რელიგიისა და ეკონომიკის ურთიერთმიმართების ძირითადი ასპექტები, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, ტ II, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა უნივერსალი. 2010
 27. რელიგიის გავლენა ძველი სამყაროს და ადრეული შუა საუკუნეების ეკონომიკური აზრის განვითარებაზე, მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, №5 (37), თბილისი, 2007
 28. ეკონომიკის ინსტიტუციონალური მოწყობის საფუძველი.  „ვებლენის ეფექტი“, თუ ადამ სმიტის „უხილავი ხელი“, მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტ,. №6 (32), თბილისი. 2006
 29. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების გენეზისი და ევოლუცია,  მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, №3 (23), თბილისი, 2005
 30. ბათუმის მრეწველობის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები, ჟურნალი მეცნიერება და ტექნიკა, № 1-3, თბილისი
 31. ბათუმის სატრანსპორტო კომპლექსის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები, ეკონომიკის აქტუალური საკითხები, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, გამომცემლობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი
 32. ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის ფორმირების კანონზომიერებანი და მათი გადაწყვეტის გზები ბათუმის რეგიონში, გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი
 33. ტვირთზიდვა შუალედური გადატვირთვების გარეშე, როგორც სატრანსპორტო კომპლექსის ეფექტიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ფაქტორი, გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი
 34. ბათუმის სატრანსპორტო კომპლექსის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები,  გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი
 35. საქართველოს გეოპოლიტიკური პოტენციალი და TRASEKA-ს საერთაშორისო და რეგიონული მნიშვნელობა, ჟურნალი ლიტერატურული აჭარა, №8
 36. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების წარმოშობა და განვითარება, ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები, გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი
 37. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების წარმოშობისა და განვითარების ისტორია. მისი ევოლუციის სტადიები, მე-4 კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმის უნივერსიტეტი, გამომცემლობა აჭარა, ბათუმი
 38. თავისუფალი ეკონომიკური ზონის ტიპები, ჟურნალი ჭოროხი, ბათუმი, № 1
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. he 6th International Conference on Actual Economic and Social Problems in Modern Globalization 2021. European University The Faculty of Business and Technologies The Institute for the Research of Economic and Social Problems of Globalization Journal: “Globalization and Business” Kutaisi University Daugavpils University Agritourism barriers and ways of regulation in Guria region. 17 th-18th July 2021. Tbilisi.
 2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2020
 3. Of The IX International Scientific And Practical Conference  - MODERN  PROBLEMS  OF  ECONOMY -  MATERIALS, Faculty of Economics and Business Administration,  Department of Economics and Business Technologies, October 16, 2019
 4. II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედების თანამედროვე გამოწვევები, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კომისია,  ბათუმი,  13 სექტემბერი 2019
 5. INTERNATIONAL FORUM Global Economic Challenges and Opportunies of the Digitaal Age  - ECONOMICS. FINANCE.BUSINESS.MANAGEMENT (EFBM 2019), Kyiv, Ukraine, 21-24 May 2019
 6. II Международная научно-практическая конференция - Социум и христианство, Минская духовная академия, 26 января 2019 г., 28 января 2019
 7. The Business Systems Laboratory International 6 Symposia, BORDERS WITHOUT BORDERS: SYSTEMIC FRAMEWORKS AND THEIR APPLICATIONS FOR SUSTAINABLE WELL-BEING IN THE GLOBAL ERA, Pavia, Italy, January 21-23, 2019
 8. IV International Scientific-Practical Conference - Modern Technologies, Socio-Economic Develelopment Problems and Ways of Solving Them, Batumi Navigation Teaching University,  Batumi-Georgia, Juna 24, 2018
 9. IV Міжнадроі науково-практичноі конференціі - Стратегічні імперативи сучастного менеджменту,  ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 19-20 квітня 2018
 10. The Business Systems Laboratory International 5 Symposia. COCREATING RESPONSI-BLE FUTURES IN THE DIGITAL AGE, Napoli, Italy, January 22-24, 2018
 11. I საერთაშორისო სტუდენტური საზაფხულო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა - ახალი ტექნოლოგიების მართვა ურბანულ და აგრარულ სექტორებში - მიძღვნილი საქართველოსა და ისრაელს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავს, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, გონიო,  2-9 აგვისტო 2017
 12. IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ქრისტიანობა და ეკონომიკა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,  22-23 ოქტომბერი 2016
 13. Lupcon Center for Business Researech – Finance and Economics Conference 2016, in Frankfurt am Main, Germany August 1 until August 3 2016
 14. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, თბილისი, 4-5-6 ნოემბერი 2015
 15. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ქრისტიანობა და ეკონომიკა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბათუმი,  5-6 სექტემბერი, 2015
 16. აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერის ჰაიდარ ალიევის 91-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ცივილიზებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები, ბაქოს ბიზნესის უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ბაქო,   5 მაისი 2014;
 17. VII სამეცნიერო კონფერენცია - ქრისტიანობა და ეკონომიკა - გორი 2013, საქართველოს საპატრიარქოს სამთავისისა და გორის ეპარქია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, 2013
 18. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია - აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება - გამოწვევები და პერსპექტივები, ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი“, 01 ივლისი 2012
 19. I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია - სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, თბილისი, 2012
 20. სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკის საგადასახადო რეგულირების სრულყოფის და რეგიონული განვითარების საფინანსო და სოცილურ–ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2012
 21. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, საქართველოს აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2011
 22. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი, ბათუმი, 2011
 23. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი, 2011
 24. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, განათლება და განვითარება, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველ, 2010
 25. სამეცნიერო კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის    ფაკულტეტი, ბათუმი, 2010
 26. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სუხიშვილის უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო, 2010
 27. სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, 2010
 28. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნეს სკოლა, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი (ტრაპიზონი, თურქეთი), ბათუმი, 2010
 29. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 2010
 30. სამეცნიერო კონფერენცია, რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009
 31. სამეცნიერო კონფერენცია, რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2008
 32. მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია, რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის ქვეპოგრამა "სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა". აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 2016

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. International Certificate Of Completion online English Language Lessons - SwissLanguages - Online Language program course – 26.11.2019
 2. RESULT (Research and Education Systems Unified as Learning Tools) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი,  2017
 3. მიხალ ბალუდიანსკის აკადემიური საზოგადოება (კოშიცე) სლოვაკეთისა და უცხოური უნივერსიტეტების თანამშრომლობით ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო სტაჟირება „თანამედროვე მეთოდები და ინოვაციური ტექნოლოგიები უმაღლეს განათლებაში:ევროპული გამოცდილება და არსებული ტენდენციები“.  N 039/5-2017; 
 4. ინგლისური ენის შემსწავლელი ონლაინ კურსი ვებ-პორტალზე: NONSTOP.GE. საწყისი დონე. N 000009415. 18.01.2017;
 5. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი (TCO). ტრენინგი - ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები. 15.07. 2015 წელი;
 6. PR აკადემია. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვისა და კომუნიკაციის კურსი. 2015 წლის 6 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით. 
 7. ტრენინგი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის „ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და მასწავლებელს შორის“. 2014 წლის 19 ივლისი. ბათუმი;
 8. სატრენინგო კურსი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ისო 9001:2008 სტანდარტის მიხედვით. ხარისხისა და უსაფრთხოების საკონსულტაციო ჯგუფი. 27.04.2009, ბათუმი.
 9. International Seminar “Methods in Economic Research”, from 30th March to 4th April 2009, Batumi.
 10. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტთა ფედერაცია - მთავარი ბუღალტრის საკვალიფიკაციო პროგრამით. სერთიფიკატი№ 348, 25.12.2006. 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), გერმანული, ინგლისური (საწყისი).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher; 

საბუღალტრო პროგრამა  ORIS Accounting,  და სხვ.

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა