ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: დავით ქათამაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ---
დაბადების თარიღი: 24 02 1972
მისამართი: ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. 91, ბინა 47
ელ-ფოსტა: qatamadze.davit@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 591 98 87 71
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ–ეკონომისტი, უმაღლესი, ერთსაფეხურიანი 5 წლიანი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა და მართვა მანქანათმშენებლობაში, ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საერთაშორისო ეკონომიკა, მენეჯმენტი, მარკეტინგი

სამუშაო გამოცდილება:

1.  2014 წლის ოქტომბრიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2. 2013 წლიდან 2014 წლის ოქტომბრამდე -- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

3. 2008 –2010 წლებში -- ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

4. 2009 ლს ვმონაწილეობდი შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტის (ციურიხის), თსუ–ს მიკროეკონომიკის კათედრის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისა და ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის (CEED) მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სემინარში: „სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია“. მივიღე შესაბამისი კვალიფიკაციის სერთიფიკატი;

5. 2008–2009 წლებში -- მასმედიისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბათუმის ფაკულტეტზე მოწვეული პროფესორ-მასწავლებელი;

6. 2007-2009 წლებში -- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბიზნესის სკოლის მასწავლებელი;

7. 2004 - 2006 წლებში -- საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი;

8. 2002–2006 წლებში -- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრის დოცენტის თანამდებობა;

9. 2004–2005 წლებში -- ბათუმის უმაღლესი საფინანსო სკოლის მოწვეული მასწავლებელი;

10. 2000–2002 წლებში -- შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის უფროსი მასწავლებელი;

11. 2000–2003 წლებში - თბილისის შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ბათუმის ფაკულტეტის მოწვეული მასწავლებელი;

12. 1998-2000 წლებში: შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფინანსების და დარგობრივი ეკონომიკის მასწავლებელი;

13. 3 01. 1998-დან 30 09. 1998-მდე -- ქობულეთის რ–ნი. ჩაქვის ციტრუსის მეურნეობა, პრაქტიკანტი;

14. 25 05. 1989 -დან 20 07 1989-მდე -- ქობულეთის რ–ნი. სოფ. ბუკნარის კოლმეურნეობა კოლმეურნე.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

გამოქვეყნებული სახელმძღვანელოები:

1. საერთაშორისო კონკურენცია (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა "კალმოსანი", თბილისი გვ. - 343. 2017 წ. (თანაავტორი გულიკო ქათამაძე)

2. ფასები და ფასწარმოქმნა. (ლექციების კურსი), გამომცემლობა "წიგნები ბათუმში", ბათუმი, გვ.-250, 2015 წ.

3. მომსახურების მარკეტინგი. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, გვ.-455. 2013 წ. (თანაავტორი გ. ქათამაძე);

4. საერთაშორისო ტურიზმი. სახელმძღვანელო (II გადამუშავებული და განახლებული გამოცემა). გამომცემლობა "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, გვ.-903. 2013 წ. (თანაავტორი გ. ქათამაძე);

5. საერთაშორისო ტურიზმი. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, გვ.-790. 2012 წ. (თანაავტორი გ. ქათამაძე);

6. საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის საფუძვლები. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "უნივერსალი". თბილისი, გვ.-206. 2009 წ;

7. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, გვ.-400. 2008 წ.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები

1. CHALLENGES AND PROSPECTS OF E-COMMERCE MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR. Economics and Management. ISSN: 2683-1325 Volume: XVIII, Issue: 1, Year: 2021, pp. 19-32. doi: 10.37708/em.swu.v18i1.2 (თანაავტორები George Abuselidze, Guliko Katamadze and Anna Slobodianyk)

2. Problem of Agribusiness Management in Georgia.International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering  (2020).  SGEM, 20(5.2), 389-400. doi:10.5593/sgem2020/5.2/s21.048; (თანაავტორები გ. აბუსერიძე; გ. ქათამაძე); 

3. bank marketing problems and some aspeqts of their management, Bulgaria, „Economics and Management“, ISSN: 2367-7600; 1312-594X, p. 120; 2019 y. (თანაავტორები გ. აბუსერიძე; გ. ქათამაძე);

4.  Problems of Business Risk Management in Georgia;  modern problems of ekonomy,  Kiev (Ukraine) National Aviation University, UDC 338.242; გვ. 11;  16 ოქტომბერი 2019 წ. ;

5.  Problems of managing monetary and credit policy in Georgia,  modern problems of ekonomy,  Kiev (Ukraine) National Aviation University, UDC 338.242; 25 ოქტომბერი გვ. 2019 წ.;

6. MANAGEMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN GEORGIA, modern problems of ekonomy,  Kiev (Ukraine) National Aviation University; UDC 338.242; , გვ.32; 16 ოქტომბერი 2019 წ.;

7. საქართველოს ღია ეკონომიკის მენეჯმენტის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი: "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა" 2 (ტომი V) UDC (უაკ) 050 {33+338.24} ი - 603, ISSN: 2449-2418, E- ISSN: 2449-2604 გამომცემლობა "კალმოსანი" თბილისი, გვ.–118–125, 2018 წ. 

8. . Проблеми макроекономічної стабілізації в Грузії в умовах відкритої економіки. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ збірник наукових праць Том 27 № 2. (ISSN 1993-0259 (Print). ISSN 2219-4649 (Online); Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка». вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. P-  9-15; (თანაავტორი გიორგი აბუსელიძე). 2017 წ. 

9. თანამედროვე სავაჭრო პოლიტიკის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა", გამომცემლობა "კალმოსანი", თბილისი, გვ.71-76. 2016 წ.

10. საქართველოს საგარეო სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირების განვითარების ტენდენციები და პრობლემები. ჟურნალი "ეკონომიკა". # 7–8, თბილისი, გვ. – 205–216, 2016 წ;

11. ინოვაციური პროცესების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. საერთაშორისო რეფერირებადიი და რეცენზირებადი ჟურნალი: "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა", გამომცემლობა "კალმოსანი", თბილისი, გვ. – 35–40, 2016 წ; 

12.      საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დაფინანსების პრობლემები თანამედროვე ეტაპ­ზე. ჟურნალი `შრომე­ბი” (სოციალურ-ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიე­რება­თა სერია, V გა­მოშ­ვება) შრომების კრებული. გამომცემლობა `უნივერსალი”, თბილი­სი გვ. – 165-180. 2013 წ;

13.      ფულად-საკრედიტო და საბიუჯეტო პოლიტიკის გავლენა ეროვნულ შემოსავალ­ზე ღია ეკონომიკის პირობებში. ჟურნალი `შრომე­ბი” (სოციალურ-ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერება­თა სერია, IV გა­მოშ­ვება) შრომების კრებული. გა­მომცემლობა `უნივერსალი”, თბილისი.  გვ. – 121-136. 2012 წ;

14.      უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე. (თანა­ავტორი გულიკო ქათამაძე) ბიზნესი და კანონმდებლობა, გამომცემლობა „ინოვაცია“. თბილისი,  გვ. – 42-45. 2011 წ;

15.      სამამულო კომპანიების მენეჯმენტის პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი `შრომე­ბი” (სოციალურ-ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერება­თა სერია, II გა­მოშ­ვება)). გამომცემლობა `უნივერსალი”, თბილისი. გვ. – 86-95. 2011 წ;

16.      ტურისტული კომპანიების მენეჯმენტის პრობლემები და მათი აღმოფხვრის გზები საქა­რთველოში. ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა” გამომც. „უნივერსა­ლი”, თბი­ლისი 2011 წ;

17.  ბიზნესის მენეჯმენტის სფეროში არსებული საფ­რთხეების აცილებისა და შესაძ­ლებ­ლობების გამო­ყე­ნების გზები. ჟურნალი “სოციალურ მეცნიერება­თა საკითხე­ბი”. (II გა­მოშ­ვება) შრომების კრებული. გამო­მცემლობა უნივერ­სალი”, თბ. გვ. -159-169. 2010 წ;

18.  Пути регулирования внешнеи торговли грузию (თანაავტორი პაატა აროშიძე) Ежемесячный научный жур­нал «Молодой ученый». Издатель: ООО  «Издате­льство Молодой ученый». стр: - 145-148. 2010 г;

19.  საავტმობილო ტრანსპორტის მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზე­ბი საქართ­ველოში. ჟურნალი “შრო­მე­ბი”. (სოციალურ-ეკონომიკურ და იურიდი­ულ მეც­ნიერება­თა სერია, I გამოშ­ვება). გამ. ‘უნივერ­სალი”, თბ. გვ.-160-167. 2010 წ;

20.  თანამედროვე მსოფლიოს სურსათით უზრუნველყოფის პრობლემები და მათი აღმო­ფხვრის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი „ბიზნესი და მენეჯმენტი” საუნივერ­სიტეტთა­შორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი. გამომცემ­ლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი. გვ- 17-23. 2010 წ;

21.  ბიზნეს–გარემოს სრულ­ყო­ფის შესაძლებლობები საქა­რთველოში. ჟურნალი „ახა­ლი ეკო­ნომისტი“, გა­მომ­ცე­მლობა „ლოი“, თბი­ლი­სი გვ. 35–38. 2010 წ;

22.  საქართველოს ეკონომიკუ­რი სტაბილიზაცია, რო­გორც ბიზნესის განვითარების ხე­ლშემწყობი ფაქ­ტორი. ი. ჯავახიშ­ვილის სახელობის თბილი­სის სახელმწიფო უნივე­რ­სიტეტის სამეცნიერო კრებული. II „ბიზნე­სი და საყოველ­თაო კეთილ­დღეობა“.  “ლამპარი“, თბ. გვ. 254-261. 2009 წ;

23.  ბიზნესის მართვის შესაძ­ლებლობები საქართველ­ო­ში. სა­ქა­რ­თველოს სოფ­ლის მეუ­რნე­ობის მეცნიე­რებათა­ აკა­დე­მიის მოამბე. თბი­ლისი. გვ. 320–322. 2009 წ;

24.  სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სტიმულირებაში. საქა­რთველოს სოფლის მეურ­ნეობის აკა­დემიის მოამბე. თბილისი. გვ. 317–319. 2009 წ;

25.  მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გავლენა საქარ­თველოს ეკონომიკაზე. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“. თბი­ლი­სის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის გამომცემლო­ბა“, თბილისი. გვ. 63–70. 2009 წ;

26.  საქართველოს აგრარული სექტორის საექსპორ­ტო პო­ტენციალის ამაღლების გზე­ბი. ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესი“. # 2. (მარტი-აპრილი), თბ, 2008 წ. გვ.124–129;

27.  სასურსათო უსაფრთხოების საკითხისათვის ღია ეკონომიკის პირობებში. ჟურნა­ლი “სოციალური ეკონომიკა”. თბილისი. გვ. – 137-145, 2007 წ;

28.  ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი “ეკონომიკა” (მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება), თბილისი. გვ. – 92-98, 2007 წ;

29.  ფულად-საკრედიტო და საბიუჯეტო პოლიტიკის გავლენა საქართველოს საგა­დამ­ხ­დელო ბალანსის წონასწორობაზე. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” # 1. თბი­ლისი. გვ. – 76-84, 2007 წ;

30.  საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობები. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, # 3., თბილისი. გვ. – 106-118, 2006 წ;

31.  საქართველოს საგადასახდელო ბალანსის გაწონასწორების პრობლემები. ჟურნა­ლი “ეკონომიკა” (მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება), # 3. თბილისი. გვ.–58-67, 2006 წ;

32.  ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში საქართველოს გაწევრიანების პოზიტიური და ნეგატიური ფაქტორები. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” #2. თბილისი, .გვ.–50-60, 2005 წ;

33.  ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივები მსოფლიო ეკონომი­კის გლობალიზაციის პირობებში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტის შრომები (VIII) (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია). გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, გვ. – 198-204, 2005 წ;

34.  საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სფეროში არსებული პრობლემები და მათი აღმო­ფხვრის გზები (თანაავტორი გულიკო ქათამაძე). ბათუმის შოთა რუსთავე­ლის სა­ხელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (VIII) (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია). გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, გვ. – 204-211, 2005 წ;

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems. International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics ISTSML. June 24, 2021 I Batumi Navigation Teaching Universit. (თანაავტორები Gela Mamuladze, Guliko Katamadze, Giorgi Mamuladze and Ivane Bakuradze)

2. INTERDEPENDENCE OF COUNTRIES AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE CONDITIONS OF MODERN GLOBALIZATION.«MODERN PROBLEMS OF ECONOMY AND BUSINESS»- MATERIALS Of The X International Scientific And Practical Conference . UDC 338.242; p-32; October 29, 2020 (თანაავტორები გ. ქათამაძე; მ. ქათამაძე);

3. საქართველოს ადგილი საერთაშორისო ბიზნესში გლობალიზაციის პირობებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 16 დეკემბერი 2019 წ.;

4.  საგარეო ვაჭრობის მენეჯმენტის როლი საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაში, ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები. II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია. ISBN 978-9941-462-99-3. 2019 წ.

5. The relationship between management and marketing strategies as necessary condition for Business Production; Publishing house "Accent Graphics Comunications & Publishing"; Varna, Bulgaria.,  საერთაშორისო ფორუმი, 2018 წ. (თანაავტორი დავით ქათამაძე)

 6. ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ. РОЗВИТОК ФIНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (Матерiали VI Всеукраiньскоi науково-практичноi конференсii).  УДК 336.7 (06) М.34. ISBN 978-966-616-178-2. Изд. «Полiграфцент Полтавський насiоналний технiчний унiверситета iменi Юрiа Кондратюка». Полтава, УкраЇне. 08 Листопада. Стр. 84-87. (თანაავტორები: ანზორ დევაძე ხემიდის–ძე და Чичуліна Ксенія Вікторівна) 2018;

7. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІСТА. Архiтектура: естетика + укологiа + економiка: (Матерiали III Мiжнародноi науково-практичноi конференсii).  УДК {72011+504.03+332.1}(06). ББК {85.110+20.1+65.05}(06). А87. Изд. «PoltNTU Editiorial Publishing Centre». Полтава, УкраЇне. Стр. 70-73. (თანაავტორები: Чичуліна К. В., Чичулін В. П.) 2018;

8. THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGEMENT AND MARKETING STRATEGIES AS NECESSARY CONDITION FOR BUSINESSPRODUCTION. INNOVATIONS IN SCIENTE: THE CHALLENGES OF OUR TIME (Collective monograph), ISBN 978-1-77192-422-1, Publishing house "Accent Graphics Comunications & Publishing", Varna, Bulgaria, 10-14 September, p. - 351-360, თანაავტორი (გულიკო ქათამაძე), 2018.

9. GEORGIA'S OPEN ECONOMIC MANAGEMENT PROBLEMS UNDER GLOBALIZATION. 4th International Scientific -Practical Conference "MODERN TECHNOLOGIES, SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROBLEMS AND WAYS OF SOLVING THEM". Batumi Navigation Teaching University, National Institute of Economic Research. ISBN 978-9941-9597 -1-4 Publishing house "Kalmosani", Batumi, Georgia 24 Iune, p. 61-62; 2018.

10. Business Risks Management Peculiarities in Georgia. ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ. МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. УКРАЇНА, Київ, P – 359-363; თანაავტორი (გულიკო ქათამაძე), 2017, 

11. INVESTMENT ENVIRONMENT OF GEORGIA AND ITS WAYS OF IMPROVEMENT. ЕКОНОМИКА ТА УПРАВЛIННЯ В XXI СТ.: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (МАТЕРIАЛИ Мiжнародноi-практичноi конференцii. Видавешь «Сочiнский М. М. Украина.  Умань. стр. – 55-58; 2017.

12. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პრობლემები საქართველოში. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: "ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში", თბილისი, გვ. 199–202, 2016 წ;

13.     მსოფლიო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის I რეგიონული სიმპოზიუმი: “საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში” , ბათუმი, 2014 წ;

14.      ადგილობრივი კომპანიების სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემები საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“, ბათუმი, 2015 წ;

15. ეკონომიკის შესახებ ქრისტიანულ და ისლამურ შეხედულებათა ურთიერთშედა­რები­თი ანალიზი. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული: “ქრისტიანობა და ეკონომიკა”. გამომც. “თსუ”, თბ, გვ. – 110-118, 2015 წ;

16. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პრობლე­მები და პერსპექტივები. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფე­რენციის მასალების კრებული: ერო­ვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები. გამომცემლობა “თსუ”, თბილისი, გვ. – 103-107, 2015 წ;

17. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობები საქართველოში ევროკავ­შირ­თან ინტეგრაციის ფონზე. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტე­ტის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება”, გამ. „გორის უნივერსიტეტი“,  გორი, გვ. – 312-317, 2014 წ;

18. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პრობლემები და პერსპექტივები. ქუ­თაი­სის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონ­ფერენცია თემაზე: “ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის გან­ვითარებაში: გა­მოწვევები და პერსპექტივები”  გამომცემლობა „ხანძთა“,  ქუთაისი გვ.– 98-102,  2014 წ;

19. ევროკავშირთან საქართველოს სტრატეგიული კავშირების ეფექტიანობა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოხუმის სახელმწიფო უნი­ვერსი­ტეტისა და ლიდერთა კლუბის I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენ­ცია: “თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა”. გამომცემლობა „უნივერ­სალი”. ბათუმი,  გვ.--212-218, 2014 წ;

20.  საქართველოს პროდუქციის საგარეო ბაზარზე წინსვლისა და დამკვიდრების სტრატეგიები. ა. წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადდმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული. (ნაწილი II). ISBN 978-9941-448-39-3. გამომცემლობა "ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ქუთაისი, 24-25 მაისი 2013. გვ.–254–258; 

21.   აგროტურიზმის მენეჯმენტის თავისებურებები საქარ­თველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონ­ფერენციის შრო­მე­ბისv კრე­ბული: სოფლის მეურ­ნეო­ბის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი,  გვ.--466-471, 2012 წ;

22.  ტურისტული ბიზნესის მენეჯმენტის პრობლემები და მათი აღმოფხვრის გზები სა­ქართველოში. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედ­როვე ეტაპზე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერე­ნცია. გამომცემ­ლობა „უნივერსალი”. ბათუმი, გვ.- 202-205, 2011 წ;

23.  საერთაშორისო ტურიზმში საქართველოს ინტეგრი­რების პრობლემები და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებანი. ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლე­მები  და განვითარების ტენდენცი­ები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერე­ნცია. ქუთაისი, გვ.-– 175-178,  2011 წ;

24.  საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ტენდენცი­ები და მისი აღრიცხვიანობის პრობ­ლემები საქართველოში. „ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერე­ნცია. გამომცემლობა „უნივერსალი”. ბათუმი, გვ.- 684-690, 2011 წ;

25.  მსოფლიო საფინანსო კრიზისის გავლენა საქართველოში ტურიზმის განვითა­რებაზე. ჟურნ.`მსოფლიო საფინანსო კრიზისი და საქართველო” (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები). გამომც.`ევროპული უნივერსიტეტი”. თბ, გვ.- 163-166, 2011 წ;

26.  ნეოკოლონიალიზმის განვითარების საშიშროება და მისი დაძლევის გზები სა­ქართვე­ლოში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომე­ბის კრებული “საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რე­გულირების პრობ­ლემები თანამედროვე ეტაპზე”, გამომცემლობა “შოთა რუსთა­ველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, გვ- 21-25, 2011 წ;

27.  ტურისტული ინდუსტრიის მენეჯმენტის შესაძლებლობები საქართველოში. ჟურ­ნალი`ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტი­კუ­­ლი კონფერენცია. გამომცემლობა `უნივერსალი”. თბილისი, გვ. – 423-433, 2010 წ;

28.  ბიზნესის მენეჯმენტის პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი „ინოვაციები ბიზ­ნესში” (პრობლემები, პერსპექტივები და გამოწვევები). შოთა რუსთაველის სახე­ლმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცი­ის მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი”. თბილისი, გვ. – 98-101, 2010 წ;

29.  საგარეო ბაზარზე სამამულო პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების გზები. სუხიშვილის უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენ­ცია. „თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები”. გამომცემლობა “უნი­ვერსა­ლი”. გორი, გვ. – 94-100, 2010 წ;

30.  რეგიონულ ინტეგრაციულ გაერთიანებებში საქართველოს გაწევრიანების პრობ­ლემები და პერსპექტივები. ჟურნალი `რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიო­ნუ­ლი, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. გამომ­ცემ­ლობა `ინოვა­ცია”, ქუთაისი, გვ. – 176-183, 2010 წ;

31.  ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები საქართველოში. ა. წერეთ­ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა II რესპუბლიკუ­რი სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია `საქართველოს ეკონომიკა და მდგრა­დი განვითა­რე­ბის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები”. ქუთაისი, გვ-131-134, 2010 წ;

32.  ლოგისტიკის მენეჯმენტის შესაძლებლობები საქართველოში ბათუმის საზღვაო აკა­დემიის პროფესსორ-მასწავლებელთა IV სამეცნიერო კონფერენცია “ეკონომიკა, ბიზ­ნესი, ლოგისტიკა” . ბათუმი, გვ- 7, 2010 წ;

33.  ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები საქარ­თველოში. ქუთაისის ა. წერეთ­ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონ­ფერენცია „კოლხა 2009“, გამომცემლობა „ხანძთა“,  ქუთაისი, გვ. 272–276, 2009 წ;

34.  ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართ­ველოში. „ბათუმის საზღვაო აკა­დემიის ბიზნე­სისა და მართვის ფაკულტეტის პროფესორ–მას­წავლებელთა მეორე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ივნისი, ბათუმი, გვ.216-225, 2009 წ;

35.  ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოს სატრანსპორტო კომპ­ლე­ქსში. „ბათუმის საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფა-კულტეტის პრო­ფესორ–მასწავლებელთა მესამე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები“.. 20–21 ივნისი, ბათუმი, გვ. 125-136. 2009 წ;

36.  საერთაშორისო ბიზნესში საქართველოს ინტეგრირების პრობლემები და მათი გა­დაჭრის ­გზები. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საუნივერსიტეტთაშორისო სამე­ცნიე­რო–პრაქტიკული კონფერენციის –– „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და სა­ქართვე­ლოს ეკონომიკა“ სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა. „უნი­ვერსალი“. თბ. გვ. 66–68. 2009 წ;

37.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიზნეს–გა­რემო. აგრარული ეკონომიკის ინსტი­ტუტი. საქარ­თველოს ინსტიტუტთაშორისი სამეცნიერო–პრაქ­ტიკული კონფერენცი­ის – „რისკის შეფასება და ფერმერული მეურნეობის მდგრადი განვითარე­ბის საფუძ­ვლები“. მოხსენებათა თეზისები. გამომ­ც. „არეალი“, თბ, მარტი, გვ. 42–44. 2009 წ;

38.  სურსათით თვითუზრუნველყოფის საკითხები. აგრარული ეკონომიკის ინსტი­ტუ­ტი. საქართველოს ინსტიტუტთაშორისი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენ­ცი­ის–„რის­კის შეფასება და ფერმერული მეურნეობის მდგრადი განვითარების სა­ფუძ­ვ­ლები“. მოხსენებათა თეზისები. გამ. „არეალი“, თბ, მარტი, გვ. 51–53. 2009 წ;

39.  რისკის შეფასება ფერმერული მეურნეობების მდგრადი განვითარების თვალსაზ­რი­სით. აგრა­რული ეკონომიკის ინსტიტუტი. საქართველოს ინსტიტუტთაშორისი სამე­ც­ნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის – „რისკის შეფასება და ფერმერუ­ლი მეურნე­ობის მდგრადი განვითარების საფუძ­ვლები“. მოხსენებათა თეზისები. გამომცემლობა „არე­ალი“, თბილისი, მარტი, გვ. 57–61. 2009 წ;

40.  სამშენებლო ბიზნესის განვითარების შესაძლებ­ლობები საქართ­ველოში. შოთა რუს­თაველის სა­ხელმწი­ფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიე­რებათა, ბიზნესი­სა და სამართალმცოდნეობის ფა­კულტე­ტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნი­ე­რო კო­ნფერენცია. ბათუმი, გვ. 9. 2009 წ;

41.  ბიზნეს–რისკების მართვის შესაძლებლობები სა­ქართველოში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინ­სტიტუტის, საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნი­ერო–პრაქტიკუ­ლი კონფერენციის მასალების კრე­ბული: „ეკონომიკური განვითარების ტენდენ­ცი­ები თა­ნამედროვე ეტაპზე. „პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომ­ცემლობა“, თბი­ლისი.  გვ. 209–213. 2009 წ;

42.  განახლებადი ენერგორესურსების ამოქმედების შესაძლებლობები საქართველო­ში. სა­ერთა­შორისო სამეცნიერო კონფერენციის-„თანამედრო­ვე ტექნო­ლოგიები და მასალე­ბი“–თეზისები. ქუთაისი,  გვ. 214–215. 2008 წ;

43.  საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებთან სამამულო პროდუქციის გასაღების პრობლე­მები და მათი აღმოფხვრის გზები. (გულიკო ქათამაძის თანაავტორობით) საერთა­შორისო სამეცნიერო კონფერენციის-„თანამედრო­ვე ტექნო­ლოგიები და მასალები“–თეზისები. ქუთაისი, გვ. 168–169. 2008 წ;

44.  საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებთან სამამუ­ლო პროდუქციის გასაღების პრობ­ლემები და მათი აღმოფხვრის გზები. საერთაშორისო სა­მეცნიერო კონფერენ­ციის - „თანამედროვე ტექნო­ლოგიები და მასალები“–თეზისები. ქუთაისი, გვ.168–169. 2008 წ;

45.  აგრობიზნესის განვითარების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში. აგრარული ეკონო­მიკის ინსტი­ტუტი. საქარ­თველოს ინსტიტუტთაშორისი სამეც­ნიერო–პრაქ­ტიკული კონფერენციის– „აგრარული სექტორის ეკონომიკურ–ტექნოლოგიური გარემო და სამეურნეო რისკის გამოწვევა –XXI საუკუნის სტრატეგიული ხედვა“ მოხსენებათა თეზისები. გამომ­ც „არეალი“, თბილისი, ნოემბერი, გვ. 73–76. 2008 წ.;

46.  საქართველოს ენერგეტიკული მდგრადობის ამა­ღლების გზები.. შოთა რუსთავე­ლის სახელმწი­ფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალ­მცოდნეობის ფაკულტე­ტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კო­ნფერენცია. ბათუმი.  გვ. 8. 2008 წ;

47.  ბიზნესი, სიახლეები, პრობლემები. სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი. „რეგიო­ნუ­ლი ეკონომი­კა“. ბათუმი, გვ. 39– 42. 2008 წ;

48.  სურსათით თვითუზრუნველყოფის პრობლემები. აჭარის ა. რ.–ის სა­ვაჭრო–სამრეწვე­ლო პალატის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფე­რენციის მოხსე­ნებათა კრებული „რე­გიონები და ქვეყნის სასურ­სათო უსაფრთხოე­ბის უზრუნველყოფა“. ს. ს. გამომ­ცემ­ლობა „აჭარა“, ბათუმი. გვ. 62–72. 2008 წ;

49.  ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმის საზღვაო აკა­დე­მიის პროფესსორ-მასწავლებელთა კონფერენციის შრომები. ბათუმი. გვ- 7. 2008წ.;

50.  მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები აჭარის რეგიონში. აჭარის ა. რ.–ის სა­ვაჭრო–სამრეწველო პალატის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფე­რენციის მო­ხსე­ნებათა კრებული „რეგიონები და ქვეყნის სასურ­სათო უსაფრთხოე­ბის უზრუნველ­ყოფა“. ს. ს. გამომცემლობა „აჭარა“, ბათუმი,  გვ. 169–176. 2007 წ;

51.  საქართველოს საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნები და ამოცანები. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები: “ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. გამომცემ­ლობა “მერიდიანი”, თბილისი, გვ. – 81-85. 2007 წ;

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური  ინსტიტუტის (ციურიხის), თსუ –ს მიკროეკონომიკის კათედრის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისა და ეკონომიკური განათლებისა და გან-ვითარების ცენტრის (CEED) ორგანიზებულ საერთაშორისო სემინარში: „ სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია “.

2. „ ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი “ აგრობიზნესის კვლევის და განათლების საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი, USDA FAS CADI;                    

3. საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი, USDA FAS CADI-ის მხარდაჭერით, ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები; (სერთიფიკატი).

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა

კარგად

გერმანული ენა

ლექსიკონის დახმარებით

ინგლისური ენა

ლექსიკონის დახმარებით

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Windows XP; MS Word-2000; Ms Exsel - 2000

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა