ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რეზო მანველიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
დაბადების თარიღი: 1954 წლის 22 აგვისტო
მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის 61, ბინა 43/44
ელ-ფოსტა: manvelidze.revaz@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577461346
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ბიზნესის მართვა, სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა, ბიზნესის შეფასება

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი

2009-2013, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფე­სო­რი, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარ­ტამენტის ხელმძღვანელი

2006-2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფე­სორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

1999-2006 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფინან­­სე­ბისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრა პროფესორი

1996–2001, უზენაესი საბჭოს წევრი, აგრარული, გარემოს დაცვისა და ბუნებ­რივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო,

1993-1996 ქედის რაიონის გამგეობის თავმჯდომარე

1991-1993, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდო­მარის თანაშემწე, მთავარი ექსპერტი, ეკონომიკური რეფორმის განყოფილების გამგე ეკონომიკური რეფორმის განყოფილება

1986-1991, საქართველოს კომუნისტური პარტიის აჭარის საოლქო კომიტეტის ინსტრუქტორი, ეკონომიკური კვლევის განყოფილების გამგე ეკონომიკური კვლევის განყოფილება

1981-1986, სუბტროპიკული კულტურების გადამამუშავებელი და შემნახველი საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი და ექსპერიმენტულ-საკონსტრუქტორო ინსტიტუტი ეკონომიკური კვლევის განყოფილების გამგე

1979-1981, ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი; ეკონომიკური  დისციპლი­ნების მასწავლებელი

1975-1976 საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი; უმცროსი მეცნიერ/თანამშრომელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. REGIONAL PECULIARITIES OF PUBLIC POLITICAL COMMUNICATION ACCORDING TO THE EXAMPLE OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF ADJARA.Irakli Manvelidze, Rezo Manvelidze.Conference Agenda SGEM 2019 Conference Programme. https://sgemvienna.org/index.php/sgem-vienna-art-deadlines/conference-programme  
 2. "The method of estimating the regional budgetaryprocess". MATEC Web of Conferences 212, 08029. Vladimer glonti, Miras Zhiyenbayev, Rezo manvelidze,  . https://doi.org/10.1051/matecconf/201821208029. 2018;
 3. ბიზნესის შეფასების საფუძვლები. გამომცემლობა უნივერსალი. თბ. 2013
 4. ბიზნესის უნარ-ჩვევები და პრაქტიკა (დამხმარე სახელმძღვანელო). გამოც. „უნივერსალი“ 2013
 5. სასურსათო უსაფრთხოება: სისტემური პრობლემების გადაჭრა. ბსუ შრომების კრებული (III). თბ. 2011
 6. ეკონომიკური გლობალიზაცია და რეგიონული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები. მეცნიერება და ცხოვრება, თბ., 2011
 7. საქმიანი თამაშები (სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელო). გამომც. „უნივერსალი“ 2007
 8. რეგიონული კონკურენტუნარიანობა და გლობალიზაციის გამოწვევები, ჟურნალი ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი,, №-2, 2010
 9. ტრანსნაციონალური კაპიტალის როლი რაციონალური ეკონომიკის განვითარებაში. თსუ. შრომების კრებული. თბ.2010
 10.   ეკონომიკური გლობალიზაცია და რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ზოგიერთი ტენდენცია, ჟურნალი "მეცნიერება ნიერება და ცხოვრება,, №6, 2010
 11. ეკონომიკის რეგიონალური თავისებურებანი, ჟურნალი ,,ეკონომიკა,, №8, 2010
 12. ეკონომიკური კრიზისის ზოგიერთი თავისებურებები ჟურნ. მენეჯმენტი და ბიზნესი, გამომც. №1, ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათ., 2009
 13. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ,,შრომები”, ტ. I. გამომც. ,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათ., 2009
 14. მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, ჟურნალ საისტორიო მაცნეს დამატება, გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათ., 2009;
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. SGEM Vienna ART 20196th International Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. REGIONAL PECULIARITIES OF PUBLIC POLITICAL COMMUNICATION ACCORDING TO THE EXAMPLE OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF ADJARA. Vienna, Avstria, April, 11-12, 2019. https://sgemvienna.org/index.php/sgem-vienna-art-deadlines/conference-programme

 2. 39ts International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainbility From an Economic and social Perspective". "Big Financial Crisis"Analysis, Assessment, Perspectives". ISSN 1849-7535. http://WWW.esd-conference.com. Lisbon, 29-30 April 2019.
 3. International Scientific Conference "Investment, Construction, Real Estate: New Technologies and Special-purpose Development Priorities" (ICRE 2018). "The method of estimating the regional budgetaryprocess". https://doi.org/10.1051/matecconf/201821208029, 15 october 2018.
 4. IV International Scientific and Practical Conference "Strategic Imperatives of Modern Management". "Innovative business: development, strategy, prospects". 19-20 april 2018, Kyiv. http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24199 
 5.  ABC analysis as an approach of inventory management. IV international Research and Practike internet-Conference of Students and young scientists. Chernigev decemer 21, 2015(N. Tchilaia, B. Gechbaia)
 6. პრივატიზაციის შეფასების ზოგიერთი საკითხი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. ბათუმი 2014
 7.  სახელმწიფო და საკუთრებითი ურთიერთობების ზოგიერთი  საკითხი.  საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალები – ,,გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები". თბ., 2012
 8.  ეკონომიკური კრიზისის მთავარი გამოწვევები.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები – ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". თბ.,2011
 9.   მენეჯმენტის ზოგიერთი ეთიკური პრობლემის სოციალური გააზრების საკითხისათვის. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“
 10. ბიზნესის პოტენციალის შეფასების თავისებურებები და სრულყოფის შეფასებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, თბ., 2010
 11. ტურისტული ინფრასტრუქტურის შეფასების საკითხებისათვის. რსუ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 5-6 ივნისი, ბათ., 2010
 12. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, 2008 საქართველო ევრაზიულ სივრცეში” - ახალი გამოწვევები, პროფ. აბელ სურგულაძის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია
 13. socio-Economik Prospects of Regional agribusiness Develpment Procedings of the international Scintific conference ,,Ekonomic science for rural development, №19, jelgava, 2009
 14. Реформирование межбюджетных отношений в грузи их влияние на финансовое обеспечение регионального (автономной республики) бюджет 2008, VII Меж-дународная научно-практческая конференциа - Страни с переходной экон-омикой в условиях глобализацию, материалии, Мурманск
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      „სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია“. შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტის (ციურიხის), თსუ–ს მიკროეკონომიკის კათედრის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისა და ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის (CEED) მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სემინარი: ბათუმი 2009 წ.

     2.   აგრობიზნესის სწავლებისა და კვლევის განვითარება. ერევანი, ტეხასის უნივერსიტეტი 2011წ. ნოემბერი

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად
ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

Word, Excel, Pover point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა