ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ია მესხიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 7.11.1980
მისამართი: ბათუმი, ანგისის ქუჩა #15, ბინა 17
ელ-ფოსტა: ia.meskhidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 599 00 84 25
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: აგრობიზნესის მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ-მენეჯერი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

წარმოება-ორგანიზაციების აღრიცხვა-ანგარიშიანობის პრობლემები, აგრარული სექტორის, განვითარების პრობლემები

სამუშაო გამოცდილება:

1.  2013 წლიდან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახო საქმის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი

2.    . 2009-2013 წლები,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი

3. შოთა რუსთაველის სახლმწიფო უნივერსიტეტი,  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, უფროსი მასწავლებელი. 2006–2009 სასწ.წ.

 4.საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. მასწავლებელი 2003–2006 სასწ.წ.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ია მესხიძე. ნატო ჯაბნიძე, ლეილა ცეცხლაძე „THE ROLE OF STATE PROGRAMS IN THE TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN SECTOR IN AJARA AR“     DOI: 10.22616/ESRD.2020.54.016  ISSN 2255-9930    ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, Proceedings of the International Scientific Conference. 2020.

2. ია მესხიძე. შიდა აუდიტის მნიშვნელობა კონტროლის სისტემაში. ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა.   UDK (უაკ)050:{33+338.24) ი-603. 2018 

3. ია მესხიძე INTERNAL AUDIT STRUCTURE AND ORGANIZATION. innovations in science: the challenges of our time. monograpf. 2018

4. სახელმწიფოს მარეგულირებელი როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებში გლობალიზაციის პირობებში. ბსუ შრომების კრებული, თბ. 2013.

5. სასაქონლო მატერიალური რესურსების და არამატერიალური აქტივების შეფასების ზოგიერთი თავისებურება. ბსუ შრომების კრებული. თბ, 2013

6. ბიზნესის ღირებულებაზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორი. ბსუ შრომების კრებული. თბ. 2012

7.ტურიზმის მდგრადი განვითარების ზოგიერთი საკითხი. შრსუ შრომების კრებული. თბ. 2011

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.                 1.                       ი. მესხიძე,  რ. მანველიძე  ,,პრივატიზაციის შეფასების ზოგიერთი საკითხი“. ბათუმის შოტა რუსტაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლიდერთა კლუბი. თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 17-18 ოქტომბერი 2014

 

2.     И. месхидзе. Р. манвелидзе. Некоторые особенности оценки процесса приватизасии. державний економико-технологический университет транспорту (украина). Житомирский держа университет имени франка (украина) зеленогурский университет (полша)  ,,религия, религионност, философия гуманистика у сучасному информасионному простори – насионалние и интернасшщналние асректи,, 2014

3. ი. მესხიძე. “ეკონომიკური გლობალიზაციის ზოგიერთი თავისებურებები", საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფოუნივერსიტეტი, გლობალოზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის ტანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თბილისი, 2012

4.ია მესხიძე გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა. თბილისი. 2012

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      ,,ეფექტური კომუნიკაცია ლექტორსა და სტუდენტს შორის“ . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  2015 წელი

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით), ფრანგული (ლექსიკონიოს დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

(MS Windows XP; MS Word-2000 და MS Exce-2000–ის პროგრამა

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა