ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გულიკო ქათამაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 21/11/1968
მისამართი: საქართველო-6010, ქ. ბათუმი, აღმაშენებლის 30, ბინა 46
ელ-ფოსტა: qatamadze.guliko@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 555 290060
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: უმაღლესი კვალიფიკაციის საქონელმცოდნე
განათლების მიმართულება, დარგი: საქონელმცოდნეობა და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობის ორგანიზაცია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესისა და მართვის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, მარკეტინგი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

 ბიზნესი, მენეჯმენტი, მარკეტინგი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესისა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2013-2014 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2009-2013 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;

2006–2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;

1997–2006 შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი;

1996-1997 შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და მართვის კათედრა, მასწავლებელი

1994-1996 შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და მართვის კათედრა, მოწვეული მასწავლებელი საათობრივი ანაზაურების წესით;

1989-1994 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტუდენტი;

1988-1989 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოსამზადებელი განყოფილება, მსმენელი;

1984-1988 ქობულეთის რ–ნი. სოფ. ჩაისუბნის კოლმეურნეობა, კოლმეურნე;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. CHALLENGES AND PROSPECTS OF E-COMMERCE MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR. Economics and Management. ISSN: 2683-1325 Volume: XVIII, Issue: 1, Year: 2021, pp. 19-32. doi: 10.37708/em.swu.v18i1.2 (თანაავტორები George Abuselidze, Davit Katamadze and Anna Slobodianyk)

2. Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems. International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics ISTSML. June 24, 2021 I Batumi Navigation Teaching Universit. (თანაავტორები Gela Mamuladze, Davit Katamadze, Giorgi Mamuladze and Ivane Bakuradze)

 3. Problem of Agribusiness Management in Georgia.International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering  (2020).  SGEM, 20(5.2), 389-400. doi:10.5593/sgem2020/5.2/s21.048; (თანაავტორები გ. აბუსერიძე; დ. ქათამაძე); 

4. bank marketing problems and some aspeqts of their management, Bulgaria, „Economics and Management“, ISSN: 2367-7600; 1312-594X, გვ. 120; 2019 წ. (თანაავტორები გ. აბუსერიძე; დ. ქათამაძე);

5. extremal marketing strategies in georgia;  modern problems of ekonomy,  Kiev (Ukraine) National Aviation University, UDC 338.242; გვ. 14;  16 ოქტომბერი 2019 წ. 

6. problems with television advertising development in georgia,  modern problems of ekonomy,  Kiev (Ukraine) National Aviation University, UDC 338.242; 25 ოქტომბერი გვ. 2019 წ.

7. Advertising market and its development problems at the modern stage, modern problems of ekonomy,  Kiev (Ukraine) National Aviation University; UDC 338.242; , გვ.104; 16 ოქრომბერი 2019 წ.

 8. ციფრული მარკეტინგი და მისი როლი ბიზნესის განვითარებაში"ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა", № 2; გამომცემლობა კალმოსანი, თბილისი   2018 წ.

9. The relationship between management and marketing strategies as necessary condition for Business Production; Publishing house "Accent Graphics Comunications & Publishing"; Varna, Bulgaria.,  საერთაშორისო ფორუმი, 2018 წ. (თანაავტორი დავით ქათამაძე)

10. საერთაშორისო კონკურენცია ( სახელმძღვანელო), გამომცემლობა ,, კალმოსანი" 2017 წ., გვ. 344, ( თანაავტორი დ. ქათამაძე);

11. სოციალური მედიის მარკეტინგი, როგორც მცირე ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ხელშემწყობი ფაქტორი, ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, # 3; ბათუმი 2017, გვ. 27-34;

12. საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის გავლენა შემოსავლების განაწილებაზე, ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა", ტომი III, 2016 წ. , გვ. 71-76; 

13. ინფლაცია და მისი გამომწვევი მიზეზები საქართველოში, ჟურნალი ,,ეკონომიკა" 2016,  # 7-8, გვ.13-25

14. ტექნოლოგიური ინოვაციები საქართველოს სამრეწველო ფირმებში, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა" ნაწილი I, ტომი I, 2016 წ. გვ. 46-50; 

15. მომსახურების მარკეტინგი (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი". ბათუმი, 2013 წ. გვ. 455 (თანაავტორი დ. ქათამაძე);

16. საერთაშორისო ტურიზმი სახელმძღვანელო (II გადამუშავებული და განახლებუ-ლი გამოცემა), გამომცემლობა "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-ვერსიტეტი" ბათუმი, 2013 წ. გვ. 903 (თანაავტორი დ. ქათამაძე);;

17. საერთაშორისო ტურიზმი. (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა "უნივერსალი". თბილისი 2012 წ. გვ. 790 (თანაავტორი დ. ქათამაძე);

18. „უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქართველოს ტურიზმის განვითარებაზე“, „ ბიზნესი და კანონმდებლობა“, ივნისი-ივლისი, თბილისი 2011 წ. გვ. 42-46 (თანაავტორი დ. ქათამაძე);

19. ოფშორი-გადასახადებზე თავის არიდების კანონიერი გზა, შრსუ, სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, შრომები II, ბათუმი, 2011 წ.გვ. 95-102;

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. INTERDEPENDENCE OF COUNTRIES AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE CONDITIONS OF MODERN GLOBALIZATION.«MODERN PROBLEMS OF ECONOMY AND BUSINESS»- MATERIALS Of The X International Scientific And Practical Conference . UDC 338.242; p-32; October 29, 2020 (თანაავტორები დ. ქათამაძე; მ. ქათამაძე);

2. THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGEMENT AND MARKETING STRATEGIES AS NECESSARY CONDITION FOR BUSINESSPRODUCTION. INNOVATIONS IN SCIENTE: THE CHALLENGES OF OUR TIME (Collective monograph), ISBN 978-1-77192-422-1, Publishing house "Accent Graphics Comunications & Publishing", Varna, Bulgaria, 10-14 September, p. - 351-360, თანაავტორი (დავით ქათამაძე), 2018.

3. Проблемы развития маркетинга в Грузии, Международная научно-практическая конференция «Экономика и управление в XXI в.: вызовы и перспективы развития» 18-19 мая 2017 года, украина, г. Умань,

4. მაღალტექნოლოგიური დარგების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პესტკომუნისტურ ქვეყნაბში, 1-2 ივლისი, თბილისი 2016, გვ.195-199;

5. Маркетинговое исследование поведения потребителей на рынке услуг грузий, ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა მე-XIII საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „უკრაინის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება:ევროპული არჩევანი“ 26-27 მარტი, უკრაინა 2013 წ.

6. მომსახურების ბაზარი და მისი განვითარების ტენდენციები საქართველოში, აწსუ-ს 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 24-25 მაისი, ქითაისი 2013 წ. გვ. 347-351;

7. რეგიონული ტურისტული პოტენციალის ამოქმედების შესაძლებლობები საქართველოში (პრობლემები და მათი დაძლევის გზები), საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შრსუ, ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი 2011, გვ. 244-249;

8. ელექტრონული ვაჭრობის უპირატესობანი და მისი დანერგვის პრობლემები საქართველოში, ქუთაისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“, ქუთაისი, 5-6 ნოემბერი, 2011 წ. გვ.178-180.

9. საქართველოს სავაჭრო მდგომარეობა (ექსპორტ–იმპორტის თანაფარდობის თვალსაზრისით). ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“, გამომცემლობა „ხანძთა“, ქუთაისი 2009 წ. გვ. 290–294;

10. სამამულო დარგთა თანამედროვე მდგომარეობის შეფასებისათვის. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომი-კისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის –– „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“–ის სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 6 ივნისი. თბ. 2009 წ. გვ. 143–146;

11. ინვესტიციების როლი სამამულო წარმოების განვითარებაში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის, საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: „ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. „პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა“, თბილისი 2009 წ. გვ. 262–264;

12. საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებთან სამამულო პროდუქციის გასაღების პრობლემები და მათი აღმოფხვრის გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“–თეზისები. ქუთაისი, 2008 წ. გვ.168–169, (თანაავტორი დ. ქათამაძე);

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. „სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია“. შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტის (ციურიხის), თსუ–ს მიკროეკონომიკის კათედრის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისა და ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის

(CEED) მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სემინარი: ბათუმი 2009 წ. (სერთიფიკატი);

2. „ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი“ აგრობიზნესის კვლევის და განათლების საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი, USDA FAS CADI-ის მხარდაჭერით; (სერთიფიკატი);

3. საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი, USDA FAS CADI-ის მხარდაჭერით, ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები; (სერთიფიკატი).

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - ენა კარგად

გერმანული ენა - ლექსიკონის დახმარებით

ინგლისური ენა - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1. MS Windows XP;

2 MS Word-2000;

3. Ms Exsel - 2000

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა