ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლეილა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 09.06.1974წ.
მისამართი: ქ. ბათუმი, გ. შარვაშიძის 34
ელ-ფოსტა: Cecxladze.leila@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 28 53 76
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ვაჭრობისა და საზოგადოებრივი კვების მენეჯერი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ბიზნესი, სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა, ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპრტამენტი, ასისტენტ–პროფესორი;

2012–2014 წწ – წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი;

2012–2013 წწ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი;

2006–2012 წწ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი;

2001–2002 წწ – შპს "მერიდიანი XXI", ეკონომისტი;

2000–2003 წწ –ბათუმის მ. აბაშიძის სახელობის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი;

1998–2004 წწ – ბათუმის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი " მეგობრობა", საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ფაკულტეტი, მოწვეული პედაგოგი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. "Food Security Problems for Developing Countries in the Conditions of COVID-19: Case of Georgia". The journal «Economics. Ecology. Socium», Vol. 5,No.2, 2021ISSN 2616-7107, DOI: 10.31520/2616-7107/2021.5.22.  https://ees-journal.com/index.php/journal/article/view/162

 2. "Actual problems for logistics management and strategies of supply chain in Georgia". MATEC Web of Conferences Volume 339, 0100 (2021). ISTSML 2021. DOI:https://doi.org/10.1051/matecconf/202133901004 https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2021/08/contents/contents.html?fbclid=IwAR32QeP-WTeAuQfzVScKdJ73p-tg3QainjOv1qhxV--AklOYq92Hg0HqvbI

 3. "The Role of State Programs in  the Transformation of the Agrarian Sector in Ajara AR".  ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, Proceedings of the International Scientific Conference; ISSN 2255-9930 on lineLatvia, Jelgava, LLU ESAF, 12-15 May 2020. ISBN 978-9984-48-345-0 (E-book)DOI: 10.22616/ESRD.2020.54.016.pp. 131139. http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_54_24.08.2020.pdf#page=131

 4. Trends of impact of state strategy on the Development of enterpreneurship in Georgia. Monograph "Innovations in science: the challenges of our time" ISBN 978-1-77192-422-1.2018. pp.390-398.
 5. განვითარებული ინფრასტრუქტურა - მცირე და საშუალო ბიზნესის წინსვლის ფაქტორი. ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ ტომი IV, ISSN 2449-2418, E-ISSN:2449-2604. გამომცემლობა „კალმოსანი“, 2017.
 6.  "ინოვაცია - ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორი" - ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა", #1, ISSN 2449-2418, 2016წ;
 7.  მცირე ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სტრატეგია თანამედროვე საბაზრო სისტემაში“ –  მონოგრაფიაგამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი ISBN 978-9941-22-095-1, თბ. 2013;
 8.  მცირე ბიზნესის სტრუქტურა და ეკონომიკური მახასიათებლები“ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები ΙΙΙ.  ISSN 1512–3162, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“ გვ. 192–197, 2011;
 9.  მცირე ბიზნესის დაფინანსების პრობლემები“ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები Ι. ISSN 1987-9571 თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“  გვ.169–175, 2010;
 10.  მცირე ბიზნესი და მისი მნიშვნელობა ეროვნული ეკონომიკის ფორმირებაში“ – ჟ. „ეკონომიკა“, თბილისი, გვ. 243–251, 2009.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. "СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА". International Scientific and Practical Conference «DEVELOPMENT OF ACCOUNTIING,, AUDIIT,, AND TAXATIION IN THE CONDIITIIONS OF IINNOVATIIVE TRANSFORMATIION OF SOCIIO--ECONOMIIC SYSTEMS». Central Ukrainian National Technical University (CUNTU) (Kropyvnytskyi, Ukraine) 2020. pp. 367-370.
 2. Trends of impact of state strategy on the Development of enterpreneurship in Georgia. III international scientific and practikal forum "Innovations in science: the challenges of our time", 8-16 September, 2018, Bulgaria, Varna free university "Chernorizets Hrabar".
 3. "სახელმწიფოსა და ბიზნესის ინტერესების ფორმირების ზოგიერთი თავისებურება". II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედების თანამედროვე გამოწვევები“; ბსუ, 13 სექტემბერი, 2019 წელი, ბათუმი.
 4. "Innovative business: development, strategy, prospects" IV International Scientific and Practical Conference "Strategic Imperatives of Modern Management". 19-20 april 2018, Kyivhttp://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24199
 5. "ხარისხის მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები თანამედროვე კომპანიებში". საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“. აწსუ. 29-30.09.2017. http://www.atsu.edu.ge/Conferences/BLSS/index.php?page=Registration&lng=Ge#cont
 6. „შრომის ადგილი და როლი ქრისტიანულ რელიგიაში“, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“.  ISSN 2346-7932, ISBN  978-9941-13-432-6. თბილისი- ბათუმი 2015;
 7. „სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“.  ISBN  978-9941-22-409-6  , გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2014;
 8. მცირე ბიზნესის კონკურენციული შესაძლებლობები“. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“.  გამომცემლობა ,,უნივერსალი“,ISBN-978-9941-17-598-5, თბილისი 2012;
 9. Стратегия  развития малого бизнеса и вызовы Глобализации". ΙΙΙ Международная научно-практическая конференция «Религия, религиозность, философия и гуманитаристика в современном информационном пространстве: национальный и интернациональный аспекты», “– Украина. Г. Рубежное УДК3(045) ББк 60Я43, Ф56 Стр. 61-66, 2011;
 10. მაღალმთიანეთში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ძირითადი მახასიათებლები“. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრატიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 290–294, 2011.  თანაავტორები: ც. ცეცხლაძე, ლ. ლამპარაძე;
 11. საერთაშორისო საინვესტიციო თანამშრომლობა საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და მათი როლი საქართველოს ეკონომიკაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“,   – ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ISBN 987-9941-432-13-2 გვ. 342–345, 2011. თანაავტორები: ჯ. ანანიძე, ნ. ჯაბნიძე, ლ. ლამპარაძე;
 12. მცირე ბიზნესის ინოვაციური პოტენციალი“. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია „განათლება და განვითარება“. გვ.161–165; ქ. გორი. 2010;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. „აკადემიური წერა აკადემიური პერსონალისათვის“. ტრენინგის ორგანიზატორია სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით. ტრენინგს უძღვებოდნენ სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის პროფესორი, დოქტორი ტომას იონტერი და პროფესორი ბენუა პელოპიდასი. 2021 წლის მაისი–აგვისტო.

2. „მრავალფეროვნება და ინკლუზია თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში“. ორგანიზატორი – სამოქალაქო საბჭო თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში ნიდერლანდების საელჩოს მხარდაჭერით. 2020 წლის ოქტომბერი –2021 წლის თებერვალი.

3.  Varna Free University "Chernorizets Hrabar". international internship on the topic of: Innovations in science:The challenges of our time. 4 (four) ECTS. Certificate №. C-9131. 15.09.2018. Varna, republic of Bulgaria.

4.  „ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“, ორგანიზებული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის მიერ. 15.07.2015.

5.  „ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის“, ორგანიზებული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის მიერ. 2014 წლის 19 ივლისი;

6.  Training Workshop "University - Enterprise Cooperation", organized under the TEMPUS Project: "Building capacity for University-Enterprise partnerships towards competency based training in Armenia, Georgia and Ukraine. 516613-TEMPUS-JPHES", on September 23-27, 2013 in Batumi Sota Rustaveli Tsate University.

7.  ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი“,  ორგანიზებული აგრობიზნესის კვლევისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრთან ერთად და USDA  FAS CADI-ის მხარდაჭერით. (ერევანი, ტეხასის უნივერსიტეტის ფილიალი); 2012 წლის 24– 25 ივლისი.

8.  აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების საშუალო საფეხური 52 საათი, 19.11.2012.

9. აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების ელემენტარული საფეხური 52 საათი, 13.06. 2011წ.

10.  რვა საათიანი ტრენინგ–კურსები უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლებასწავლის ახალი მეთოდებისერთიფიკატი გაიცა ბსუ–ს განათლების ფაკულტეტის დეკანატის მიერ, 2009;

 

 

 

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - კარგად;

ინგლისური ენა - საშუალოდ.
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS-Word;   MS- Excel;  Internet Explorer; PowerPoint.


 

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა