ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნინო კონცელიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 28.07.1990
მისამართი: ქ.ბათუმი, ფიროსმანის № 18 ა
ელ-ფოსტა: n.kontselidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 44 99 49
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი წარჩინებით
განათლების მიმართულება, დარგი: მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი წარჩინებით
განათლების მიმართულება, დარგი: მენეჯმენტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

 მაკროეკონომიკა  

სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლიდან - ასისტენტი ეკონომიკის დეპარტამენტში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2015 წლიდან- მოწვეული მასწავლებელი,  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;

2014 -2015 წწ -  მოწვეული მასწავლებელი ეკონომიკის დეპარტამენტში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2013.30.10-2015.12.09 ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის უფროსი სპეციალისტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;

2012.20.07 – 2013.30.10 რექტორის აპარატის სპეციალისტი, სსიპ-ბათუმისა სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;

02.03.2010-20.10.2012  Talent Management-ის წევრი, “AIESEC”- ბათუმი;

10.07.2010-31.08.2010  სტაჟიორი, “AIESEC”-უკრაინა, ქ. დონეცკი;

01.04.2010- 31.05.2010  მოხალისე,  OMC-OPEN MAPS CAUCASUS „ღია რუკები კავკასია“;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 18-19.10.2021 - "მიგრანტთა დამკვიდრების მაჩვენებლები გენდერულ-ასაკობრივ ჭრილში", დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი, ქ.თბილისი, საქართველო, ნათელა წიკლაშვილი, ქეთევან ჭანიძე.
 2. 09-10.10.2019 -"PENSION MAINTENANCE IN GEORGIA PROBLEMS PERSPECTIVES", პოლტოვის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტი, ქ. კიევი, უკრაინა, მურმან ცეცხლაძე. 
 3. 03-05.09.2016 - " The Importance of Relative Indicator in Quantitative Characterization Of Population Employment",  Lupcon Center for business research , ქ. ფრანკფურტი, გერმანია , ქეთევან ჭანიძე. 
 4. 03-05.09.2016 - "Reducing income inequality by economic growth in Georgia", Lupcon Center for business research , ქ. ფრანკფურტი, გერმანია http://www.lcbr-archives.com/media/files/Kontselidze-Paper-on-Reducing-Income-Inequality-Georgia.pdf 
 5. 23-24.10.2015 – „ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები  საქართველოში“, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, სსიპ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, აჭარის ა.რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“. ქ.ბათუმი, საქართველო.
 6. 9-10.04. 2015 – “ The impact of tax reforms on growth and Equality”, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი და  The academy of  management and administration  in Opole. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენიცია „Academic conference on Modern Economics and Social Sciences“.  ქ.ოპოლე , პოლონეთი.
 7. 21-23.10. 2014 –  Employment trends in Maritime industry and its influence on the Economy of Authonomous Republic of Ajara, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ ქ.თბილისი, საქართველო.     
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 18-19.10.2021-"მიგრანტთა დამკვიდრების მაჩვენებლები გენდერულ-ასაკობრივ ჭრილში", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "XXI საუკუნის დემოგრაფიული გამოწვევები,  "დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი, ქ.თბილისი, საქართველო, ნათელა წიკლაშვილი, ქეთევან ჭანიძე.   
 2. 13.09.2019 - "ინოვაციური ეკონომიკის გავლენა საგარეო ვაჭრობაზე", II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია: "ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედების თანამედროვე გამოწვევები", საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კომისია, ქ.ბათუმი, საქართველო. 
 3. 09-10.10.2019 -"PENSION MAINTENANCE IN GEORGIA PROBLEMS PERSPECTIVES", The IX International Scientific And Practical Conference " "MODERN PROBLEMS OF ECONOMY", პოლტოვის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტი, ქ. კიევი, უკრაინა, მურმან ცეცხლაძე. 
 4. 16-17 .05. 2017 - "რეკლამის როლი საქონლის წინწაწევაში", საერთაშორისო კონფერენცია: "GLOBAL MARKETING ANALYSIS AND CHALLENGES OF OUR TIMES", უკრაინის ავიაციის ეროვნული უნივერსიტეტი, ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი,  ქ. ბათუმი. საქართველო.
 5. 25.04.2017 - "Economic relationship Between Georgia and US", American Studies Conference, Us Embassy Tbilisi, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ბათუმი, საქართველო. 
 6. 24.06.2018 - " Effect of education on income inequality", თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, ქ. ბათუმი, საქართველო. 
 7. 03-05.09.2016 - " The Importance of Relative Indicator in Quantitative Characterization Of Population Employment",    International Finance and Economic conference 2016, Lupcon Center for business research , ქ. ფრანკფურტი, გერმანია , ქეთევან ჭანიძე. 
 8. 03-05.09,2016 - " Reducing income inequality by economic growth in Georgia",  International Finance and Economic conference 2016, Lupcon Center for business research, ქ.ფრანკფურტი, გერმანია. http://www.lcbr-archives.com/media/files/Kontselidze-Paper-on-Reducing-Income-Inequality-Georgia.pdf
 9. 23-24.10.2015 - "ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები  საქართველოში“, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, სსიპ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, აჭარის ა.რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“. ქ.ბათუმი, საქართველო.
 10.  9-10.04. 2015 – “ The impact of tax reforms on growth and Equality”, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი და  The academy of  management and administration  in Opole. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენიცია „Academic conference on Modern Economics and Social Sciences“ .    ქ.ოპოლე , პოლონეთი.
 11. 21-23.10. 2014 –  "Employment trends in Maritime industry and its influence on the Economy of Authonomous Republic of Ajara",ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია   „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ ქ.თბილისი, საქართველო. 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2019-2020 - Erasmus Staff- ის გამარჯვებული, რუმინეთი, Stefan cel Mare  University of  Suceava.
 2. 12-15.07.2021 - ბსუ, ALTAS NETWORK, OCG, "ROARK ADVOCATES " 3 დღიანი ტრენინგი.
 3. 2020 - FREDRICH EBERT STIFTUNG, CELA , “ონლაინ საწავლების მეთოდები”.
 4. 03.12.2020 - ინოვაციური განათლების ცენტრი, “სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ  სწავლების დროს“ 5 დღიანი ტრენინგი.
 5. 27..03.2020 - MPR CREATIVE AGENCY, " ეფექტური გაყიდვები”.
 6. 14.04.2020 - MPR CREATIVE AGENCY, " ბრენდინგი”.
 7. 1-11.09.2019 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო , “ფორმალური ლოგიკის კანონების გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში( კრიტიკული აზროვნების განვითარების მიზნით)” 10 დღიანი ტრენინგი 
 8.  25.11.2019 - ჯეპრა, ლურჯი ეკონომიკა, ბსუ, “ინოვაციური ბიზნესმოდელის ვორქშოპი “.
 9. 18-20.09.2019 - PEOPLE IN NEED , “ადვოკატირება და სოციალური მედეა”. 
 10. 12.09.2017-12.02.2018 - Erasmus + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ალკალას უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის უმაღლესი სადოქტორო საგანმანატლებლო პროგრამის დოქტორანტი.ქ.მადრიდი, ესპანეთი.
 11. 18-22.04.2016 - " Seminar for young researchers" -  University of Graz  (Erasmus +; Lifelong Learning Programme; Jean Monnet Activities "Policy debate with academic world" project : Network for Developing the European Studies in Caucasus” (Hereinafter, DESCNet), ქ.გრაცი, ავსტრია 
 12. 27.04.2015  - აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების B2  საფუხური 52 საათი 
 13. 18.06-17.07.2014 - Семинар по управлению безопасностью пищевой продукций для чиновников  евразийских стран 2014 г - ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო  ქ.პეკინი, ჩინეთი 
 14. 12-17.03.2012 - “International Trade-Export/import”- Trade promotion Centre
 15. 23-28.05.2012 - “Tax Code of Georgia” –Trade promotion Centre
 16. 26-31.08.2012- Logistics”-Trade promotion Centre
 17. 25-30.11.2012 - “Business Start-Up Guide for Entrepreneurs; Financial Products; Access to Financing”- Trade promotion Centre
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური B2 (კარგად) , რუსული C1 (კარგად)  ესპანური  A2 (საწყისი)  ფრანგული A2 (საწყისი)  

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა