ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ბესიკ ბოლქვაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 02.07.1978
მისამართი: 6010. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. № 6ა, ბ. 38.
ელ-ფოსტა: besik.bolkvadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995 5 93) 34 32 30
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა; ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა; ფინანსები და საბანკო საქმე
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა; ფინანსები, კრედიტი და საბანკო საქმე
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკონომიკის ფინანსური რეგულირება;  ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა; მაკროფინანსები და ფინანსური მენეჯმენტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

–       აკადემიური სფერო:

2009 წლიდან  დღემდე – ასოცირებული პროფესორი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი).

2010-2013 – მიწვეული მასწავლებელი (საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის  სახელობის უნივერსიტეტი); 2007-2011 – (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ ბიზნესის სკოლა); 2007-2009 – (ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია).

2006-2010 – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი/ ეკონომიკური და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება).

2000-2008 – მასწავლებელი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ ეკონომიკის დეპარტამენტი).

 

–       პრაქტიკული  სფერო:

2012-2016 – მინისტრის მოადგილე (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო).

2007-2010 – აუდიტორი (შპს ,,ევროაუდიტი’’).

2001-2002 – საკრედიტო ექსპერტი (სს ,,საქართველოს პროკრედიტ ბანკის’’ ბათუმის ფილიალი).

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

სახელმძღვანელო:

ფინანსური მენეჯმენტი: კონცეპტუალური საფუძვლები, ფუნქციონალური ქვესისტემები, ანალიტიკური ინსტრუმენტები (რედაქტორი – პროფ. ნ. ბაკაშვილი). ბათუმი, ბსუ-ს გამომცემლობა, 2018. 740 გვ.

მონოგრაფი:

ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის კოორდინაციის მნიშვნელობა საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში (სამეცნიერო რედაქტორი: აკად. ვ. პაპავა). თბილისი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 2009, 255 გვ.

დამხმარე მეთოდური მასალა:

ბიზნესის ფინანსური ანალიზი /თეორია და პრაქტიკა/ (რედაქტორი: პროფ. თ. გამსახურდია). თბილისი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 2007, 172 გვ.

 

სამეცნიერო სტატიები:

1. საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფა – საბიუჯეტო მექანიზმის ეფექტიანი ფუნქციონირების აუცილებელი პირობა. ჟურნ. ,,საქართველოს ეკონომიკა’’, 2007, №2 (თანაავტორი  პროფ. თ. გამსახურდია).

2. ფულად-საკრედიტო სისტემის მნიშვნელობა ეკონომიკის რეალური სექტორის ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფაში. ჟურნ. ,,საქართველოს ეკონომიკა’’, 2007, №4.

3. საბიუჯეტო რეგულირების სრულყოფის საკითხისათვის. ჟურნ. ,,სოციალური ეკონომიკა’’, 2007, იანვარი-თებერვალი.

4. ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის კოორდინაცია: არსი, აუცილებლობა, მიმართულებები (კონცეპტუალური მიდგომა). ჟურნ. ,,საქართველოს ეკონომიკა’’, 2008, № 6.

5.  საქართველოს საბანკო კანონმდებლობა და გადასახადები. ჟურნ. ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა’’, 2008, ივლისი-აგვისტო.

6. ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის კოორდინაციაზე მოქმედი ფაქტორები. ჟურნ. ,,ეკონომიკა და ბიზნესი’’, 2008, №4.

7. საბიუჯეტო-საგადასახადო სისტემის ფუნქციონირების რაოდენობრივი და თვისებრივი ასპექტები აჭარის რეგიონში. კრ.: ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომების კრებული VII. ბათუმი, გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, 2008.

8. სახელმწიფოსა და ბაზრის ურთიერთმიმართების ზოგიერთი ასპექტი გარდამავალ ეკონომიკაში.  ჟურნ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი’’, 2009, №1.

9. საბიუჯეტო-საგადასახადო და ფულად-საკრედიტო სისტემების ურთიერთკავშირის ზოგიერთი ასპექტი. კრ.: ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომების კრებული XI, აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. ბათუმი, გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, 2009.

10. საბიუჯეტო-საგადასახადო და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის კოორდინაცია და ინფლაცია. კრ.: სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები (ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე). თბილისი, გამომცემლობა ,,პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი’’, 2009.

11. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს საბანკო სისტემა. კრ.: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები (გლობალიზაცია, ეკონომიკური კრიზისი და სამხრეთ კავკასია). ქუთაისი,  2009.

12. საქართველოში ადგილობრივი ფინანსების მართვის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები (რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები). ქუთაისი, გამომცემლობა ,,ინოვაცია’’, 2010.

13. ფისკალურ-მონეტარული კოორდინაციის ერთი ასპექტის შესახებ. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული (ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში). თბილისი, სესსუ-ს საგამომცემლო ცენტრი, 2010.

14. ფისკალური დეცენტრალიზაცია: პარადიგმა და პარადოქსები. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომების კრებული IX, ბათუმი, გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, 2010.

15. ფასწარმოქმნის მექანიზმი საქართველოს საკრედიტო ბაზარზე: ფაქტორები და ტენდენციები. ჟურნ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი’’, 2010.

16. სათამაშო ბიზნესის საფინანსო-ეკონომიკური და სოციალურ-ეკონომიკური დეტერმინანტები. ჟურნ. ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა“, 2017, №2.

17. სახელმწიფო საბიუჯეტო პოლიტიკის ზოგიერთი პრობლემატური საკითხის შესახებ. ჟურნ. ,,ეკონომისტი“, 2017, ტომი 3.

18. საინვესტიციო და საპრივატიზაციო პოლიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. თსუ-ს შრომების კრებული, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში.  2017.

19.  სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები: პრაგმატულ-კონცეპტუალური მიდგომები. ჟურნ. ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“, 2018, ტომი XI, №1.

20. ფინანსური ინდექსების მნიშვნელობა ბიზნესსუბიექტების ფინანსურ ანალიტიკაში. ჟურნ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი'', 2018, №5.

21. კორპორაციული ანგარიშგების როლი ფინანსური ბენჩმარკინგის სისტემის ფორმირებასა და განვითარებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. კონფერენციის მასალები. 2018.

22. Peculiarities of the ,,Estonian” Tax Model in Taxation System of Georgia. European Journal of Interdisciplinary Studies. 2018. Vol. 1, Issue 1. 

23. Investment Strategy of Georgia as a Country of Transition Economy: Trends, Problems, Prospects. 15th International Conference on Social Sciences. Conference Proceedings (European Journal of Marketing and Economics - Volume 1), 2018.

24. Casino Industry in the Transition Economy of Georgia. 20th International Conference on Social Sciences. Conference Proceedings (European Journal of Economics and Business Studies) - Volume 5), 2019.

25. ფულადი ნაკადების ანალიტიკური მნიშვნელობა კომპანიათა ფინანსურ გადაწყვეტილებებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია. თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. კონფერენციის მასალები. 2019.

26. სადივიდენდო პოლიტიკის რეგულირების მექანიზმები საქართველოს ბიზნესსექტორში. ,,ეკონომიკა და ბიზნესი’’, 2020, №2.

27. თავისუფალი ეკონომიკური ზონები საქართველოს ეკონომიკაში: რეალური ეფექტი თუ ,,სპილო ოთახში’’?! ,,ეკონომიკა და საბანკო საქმე’’, 2020, ტომი 7, №1.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე _ ,,ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა’’, თბილისი, 16 მაისი, 2008. მოხსენების თემა: ,,სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური როლი გარდამავალ ეკონომიკაში’’.

2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე _ ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია’’, ქუთაისი, 16 მაისი, 2009. მოხსენების თემა: ,,გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს საბანკო სისტემა’’.

3. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე _ ,,ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა’’, ბათუმი, 30-31 ოქტომბერი, 2010. მოხსენების თემა: ,,ბათუმის თვითმმართველი ქალაქის საბიუჯეტო მდგრადობის პრობლემები გარდამავალ პერიოდში’’.

4. საინვესტიციო და საპრივატიზაციო პოლიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. თსუ, 3-4 ნოემბერი, 2017.

5. The Role and Significance of Fiscal and Monetary Policy Coordination in Macroeconomic Equilibrium (At the Example of Transition Economy of Georgia). South East European University. ISCBE’’18. 2ND International Scientific Conference on Business and Economics – Business Education in the 21st century (Macedonia). May 25, 2018.

6. ფინანსური ინდექსების მნიშვნელობა ბიზნესსუბიექტების ფინანსურ ანალიტიკაში. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – თანამედროვე გლობალიზაციის აქტუალური სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. ევროპის უნივერსიტეტი. 30 ივნისი, 2018.

7. კორპორაციული ანგარიშგების როლი ფინანსური ბენჩმარკინგის სისტემის ფორმირებასა და განვითარებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 6-7 ივლისი, 2018.

8. Investment Strategy of Georgia as a Country of Transition Economy: Trends, Problems, Prospects. 15th International Conference on Social Sciences. KU Leuven (Belgium). July 13-14, 2018.

9. Casino Industry in the Transition Economy of Georgia. 20th International Conference on Social Sciences. Zurich (Switzerland). September 6-7, 2019.

10. ფულადი ნაკადების ანალიტიკური მნიშვნელობა კომპანიათა ფინანსურ გადაწყვეტილებებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტ-კონფერენცია – საქართველოსა და სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არსებული ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. კონფერენციის მასალები. 1 ნოემბერი – 28 დეკემბერი. 2019.

 

სხვა აკადემიური აქტივობა:

დაცული დისერტაცია ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად (თანახელმძღვანელი) / გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (ბიზნესისა და მართვის სკოლა)

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. პარტნიორული სასწავლო საგრანტო პროექტი – ,,ბიზნესის ინტეგრირებული  საფინანსო და საპროექტო მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის’’.

 დონორი ორგანიზაციები – GTZ, CIWI GmbH, CTC, BBS.

 კონტრაქტორი – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა.

        ვადები – 2007–2009 წწ.

        სტატუსი – ტრენერი.

     2. რეგიონული საგრანტო პროექტი – ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა საქართველოში’’.

  დონორი ორგანიზაცია –  USAID.

  კონტრაქტორი – საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი ,,კავკასია’’.

        ვადები – 2007 წ.

        სტატუსი – საკონსულტაციო საჭოს წევრი, ტრენერი.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

– შიდა აქტივობები

24-25/06 – 2017 – Suvvy Consulting - Course: ''Financial Analysis and Macroeconomics''.

30/03-30/05 – 2017 – ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - კურსი: ,,ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა''.

05.03.2016 – ტრენინგ ცენტრი განვითარების აკადემია - სემინარი: ,,მართვის თანამედროვე მეთოდები''.

2012 წლის 23 თებერვლიდან 2013 წლის 23 თებერვლამდე – სერტიფიცირებულ ფინანსურ მენეჯერთა ინსტიტუტის /ლონდონი/ ასოცირებული ტუტორი (ფინანსური მენეჯმენტი და ფინანსური ანალიზი), Reg N FM 351131.

2007 წლის 24 ოქტომბრიდან 2010 წლის 24 ოქტომბრამდე – საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საჭოს მიერ სერტიფიცირებული აუდიტორი ზოგად აუდიტსა (ზ№4/367) და საბანკო აუდიტში (ს№4/368).

 

– გარე აქტივობები:

03-05/11 – 2014

საფრანგეთი  – დემოკრატიის მესამე მსოფლიო ფორუმი (ევროპის საბჭო).

20/08-14/09 – 2012

დიდი ბრიტანეთი – პროფესიული განვითარების  პროგრამა: ფინანსები და ფინანსური სერვისები.

22/06-12/07 – 2011

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა – საერთაშორისო სემინარი: ეკონომიკური გლობალიზაცია და Made-in-China განვითარებადი ქვეყნებისათვის.

18-19/05 – 2010

სომხეთის რესპუბლიკა – ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი.

 

– სხვა აქტივობები

19-21.12. 2017 – Training: RESULT (Research and Education Systems Unified as Learning Tools)

18.08. 2016 – International Casino Forum. Speaker (Topic: ,,Casino Industry’s Role in the Regional Economy’’). Batumi.

14-15.07. 2016 – მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,,საქართველოს ევროპული გზა’’  –  ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე-DCFTA. ბათუმი.

14–15.06. 2016 – Pear-to-Pear Learning Conference – Investment Policy and Promotion. / The World Bank Group. Batumi.

8.06.2016 – HTLroundtable Euriasia/ PKF. Speaker (Topic: ,,Investment Climate of the Ajara Region’’). Tbilisi.

01-02.07.2015 – Georgia-Spain Multilateral Partnership Meeting/ The Spain Trade and Investment (ICEX). Speaker (Topic: ,,Potential State Investment Projects in the Ajara Region’’). Tbilisi.

15.08.2015 – ევროპის ეკონომიკური კონგრესი – ევროპა და საქართველო: სამომავლო პერსპექტივები და ინვესტირების შესაძლებლობები. /ევროპის ეკონომიკური სენატი და საქართველოს ბიზნეს კლუბი. ბათუმი.

02.10.2014 – სემინარი: ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების (DCFTA) პერსპექტივები - სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები ევროკავშირთან ვაჭრობაში. /ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო (EUGBC). ბათუმი.

06-08.12.2013 – Conference: Public-Private Partnership (PPP)/ World Bank. Batumi.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული, გერმანული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Access.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა