ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ეკატერინე შაინიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 21.05.1984
მისამართი: ბათუმი, გოგიტიძის 45
ელ-ფოსტა: ekaterine.shainidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 162226
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები და საბანკო საქმე
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები და საბანკო საქმე
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფინანსების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკონომიკის საგადასახადო და საფინანსო რეგულირების საკითხები 

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლის 1 ნოემბრიდან - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი.

2021 წლის 1 სექტემბრიდან 2021 წლის 1 ნოემბრამდე - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანაშემწე.

2020 წლის 1 მაისიდან დღემდე - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შიდა აუდიტის სამსახურის  აუდიტორი;

2019 წლის 15 თებერვლიდან 2020 წლის 1 მაისამდე - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ადმინისტრაციის უფროსი;

2017 წლის 19 სექტემბრიდან სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი;

2016 წლის 1 თებერვლიდან 2019 წლის 15 თებერვლამდე - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2016 წლის 3 ოქტომბრიდან 2017 წლის 15 ივლისამდე - სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი.

2014 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 1 თებერვლამდე - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს შიდა აუდიტორი;

2014 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 აპრილამდე - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის თანაშემწე შიდა აუდიტის საკითხებში;

2011 წლის 17 აგვისტოდან 2014 წლის 1 იანვრამდე - აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე შიდა აუდიტის საკითხებში.

2011 წლის 21 თებერვლიდან 2011 წლის 15 აგვისტომდე - მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ”ლაზიკა კაპიტალი”-ს ბათუმის ფილიალის სესხის ექსპერტი;

2010 წლის 1 აპრილიდან 2011 წლის 9 თებერვლამდე - სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბათუმის რეგიონული ცენტრის მომსახურების სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

2008 წლის 15 თებერვლიდან 2010 წლის 1 აპრილამდე - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბათუმის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექციის) მომსახურების სამმართველოს მთავარი ინსპექტორი;

2007 წლის 25 მაისიდან 2008 წლის 15 თებერვლამდე - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი;

2006 წლის 21 სექტემბრიდან 2007 წლის 25 მაისამდე - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს  ინსპექტორი;

2005 წლის 28 ოქტომბრიდან 2006 წლის 1 მარტამდე -  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს  შტატგარეშე მოსამსახურე.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. საგადასახადო ორგანოთა მიერ გადამხდელთა ინფორმირების მექანიზმის გავლენა საგადასახადო ვალდებულებათა შესრულებაზე - თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის რეცენზირებადი, ბეჭდურ-ელექტრონული, საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომისტი“, ტომი XVII, N2,2021.

2. აჭარაში მოქმედი მარკეტინგული კომპანიების პრობლემები და გამოწვევები - ეკატერინე შაინიძე, ივანე ბაკურაძე, ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, 2021 წ. ტომი 8, #1.

3. მცირე ბიზნესის საგადასახადო რეფორმის პირველადი შედეგები - ეკატერინე შაინიძე, ივანე ბაკურაძე,

ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, 2019 წ. ტომი 6, #2.

4. საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო ადმინისტრირების ადგილი ფისკალურ პოლიტიკაში და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე - მონოგრაფია, სს „გამომცემლობა აჭარა“, 2017 წ.  ISBN 978-9941-460-22-7;

5. ქონების გადასახადის ადმინისტრირების გაუმჯობესებისათვის - ჟურნალი „გადასახადები“,  №6-7, 2015.  

6. საგადასახადო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი შესრულების სტრატეგია და მოსალოდნელი შედეგები - ჟურნალი „ეკონომისტი“, №2, 2015;

7. საგადასახადო კულტურის ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორები საქართველოში - ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა,   №2, 2015;

8. საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმები განვითარებულ ქვეყნებში - ჟურნალი „ეკონომისტი“,№1, 2015;

9. საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფის პრობლემები საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების გაუმჯობესების მიზნით - ჟურნალი „ეკონომისტი“, №3, 2014.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 3rd International Scientific and Practical Internet Conference INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS IN MODERN ENVIRONMENT: SUMMER DEBATES - Results of the Estonian model in business on the example of Georgia, August 11-12, 2021, (Dnipro, Ukraine). 


 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მცირე ბიზნესის საგადასახადო რეფორმის პირველადი შედეგები და პერსპექტივები საქართველოში - ბსუ-ს 2019 წლის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შესარჩევი კონკურსი - მიღებული შეფასება 90 ქულა;

2. საქართველოში არსებული სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების ეფექტიანობა და გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე - ბსუ-ს 2020 წლის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შესარჩევი კონკურსი - მიღებული შეფასება 88,75 ქულა;

3. გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის 2019 წლის კონკურსის გამარჯვებული პროექტი  „ფუნქციური საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია“,  CARYS-19-615 - დამხმარე პერსონალი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. სერტიფიცირებული ბუღალტრის განგრძობითი სწავლების კურსი - აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია, 07.12.2020-18.12.2020;

2. „შიდა აუდიტის  როლი საჯარო ფინანსების მართვისა და ადმინისტრაციული სისტემის რეფორმის ფარგლებში“-საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 2020 წლის 22-23 ივლისი;

3.სერტიფიკატი კონფერენციაში მონაწილეობისა და მოხსენების პრეზენტაციისთვის - მე-2 ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, 2019 წ.

4. სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი - საჯარო სექტორის აუდიტორის სერტიფიკატი (მოქმედების ვადა - 14.09.2016-14.09.2021);

5. 2016 წლის ნოემბერი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტი - სისტემური აუდიტი საჯარო სექტორის შიდა აუდიტორთათვის;

6. 2015 წლის სექტემბერი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა სახელმწიფო კონტროლის დეპარტამენტი - კორუფციისა და თაღლითობის პრევენცია საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მომუშავე შიდა აუდიტორებისათვის; 

7. 2012 წლის ივლისი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, შიდა აუდიტის საფუძვლები;

8. 2007 წლის ივლისი, შემოსავლების სამსახური,   მენეჯმენტის საფუძვლები.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 Office-Word, Excel , Power point, Internet, E-Mail

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა