ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნატალია რობიტაშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10.06.1971
მისამართი: ბათუმი ფიროსმანის ქ.№8 ბინა 4
ელ-ფოსტა: nato.robitashvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995599148778
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სტატისტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: სტატისტიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკა

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2019 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
 • 2018 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  ეკონომიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
 • 2017 წ.-2018 წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;
 • 2013 წ.-2017 წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
 • 2008 წ.-2013 წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;
 • 2006 წ.-2008 წ. -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი;
 • 2002 წ.-2006 წ  -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
 • 1999 წ.-2002 წ. -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
 • 2001წ.-2003წ. -  სახელმწიფო სტატისტიკის ქ. ბათუმის სამმართველოს ვაჭრობისა და მომსახურების განყოფილების უფროსი;
 • 1997წ.-2001წ.  - ა.რ. სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ვაჭრობისა და მომსახურების ინფორმაციის განყოფილების უფროსი ეკონომისტი;
 • 1993წ.-2003წ. -  შპს ,,მერკური 777“ ბუღალტერი;
 • 1992წ.-1993წ. -  ქ. თბილისის ვაკის რ-ნის №1 სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი  ხელფასების ბუღალტერი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,,The main challenges of cruise tourism and statistics of expectations in Georgia” ( N Abesadze, R Kinkladze, M Giorgobiani, K Chitaladze) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისმდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ ISTSML 2021, ბათუმი, საქართველო, 24 ივნისი, 2021, Web of Scienc, Google Scholar. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202133901006
 2. ,,Value Chain Analysis of adventure tourism: a case study of Ajara Autonomous Republic (Georgia)(Ekaterine Bakhtadze, Nargiz Phalavandishvili) 22nd International Scientific Conference "Economic Science For Rural Development" No 55, 11-14 May 2021, Jelgava, Latvia Web of Scienc, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters), AGRIS, CABI, EBSCO Academic Search Complete databases, Google Scholar.
 3. ,,Identifying tourism market growth opportunities and risks in the Autonomous Republic of Adjara (Georgia)“ (Ekaterine Bakhtadze, Nargiz Phalavandishvili) Proceedings of the 2020 International Conference "Economic Science For Rural Development" No 54, Jelgava, LLU ESAF, 12-15 May 2020, pp. 35-42 DOI: 10.22616/ESRD.2020.54.004  Google Scholar, Semantik scholar, research gate, ERIH საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები
 4. ,,Causing Reasons and Results of Migration in Georgia (In the context of gender)“ (N. Tsiklashvili, T. Turmanidze) Scientific peer reviewed open access journal, «Fundamental and applied research in practice of leading scientific schools»  Vol31, №1 DOI: https://doi.org/10.33531/farplss.2019.1.42 ISSN 2708-0994; ISSN 2313-7525  Google Scholar, Semantik scholar, research gate, ERIH ,,ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცე: უკრაინა ევროკავშირი“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, პორეჩი
 5. ,,გენდერული თანასწორობის  პრობლემები საქართველოში“ (ნ.აბესაძე, ო.აბესაძე) მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი V (საიუბილეო) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“მასალები, ბათუმი 2019
 6. ,,მიგრაციის გენდერული ასპექტები საქართველოში“(ნ.წიკლაშვილი, თ.თურმანიძე) მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი V (საიუბილეო) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“მასალები, ბათუმი 2019
 7. ,,Socio-Economic-Gender disbalances in Georgia” (N Abesadze, O.Abesadze), ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი“ ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ) გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი, გვ.143-147, N7  თბილისი 2019
 8. ,,საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი  სტატისტიკურ სარკეში“ , სტატისტიკის სწავლება და სტატისტიკური კვლევები საქართველოში, თსუ 2018 https://old.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/statistika_61265.pdf
 9. ,,THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC AGING ON THE FORMATION OF LABOR MARKET OF GEORGIA“ (მონოგრაფია) III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმი ,,ინოვაციები მეცნიერებაში: თანამედროვეობის გამოწვევები“ scolar  http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/2945/1/3169_IR.pdf ბულგარეთი, ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი, 2018
 10. ,,Formation of Labor market in Georgia in accordance with demographic aging“, IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ მასალები,  ბათუმი 2018   https://bntu.edu.ge/images/%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
 11. ..საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერების სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები“, სტატისტიკის სწავლება და სტატისტიკური კვლევები საქართველოში,  თსუ-ს სამეცნიერო გამოცემა, თბილისი 2018
 12. ,,Tourism Statistics in Georgia“ INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ECONOMY, ISSN 2412-8368, https://ws-conference.com/ DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite, 2018 scolar
 13.  სტატისტიკის თეორია (სალექციო კურსი, თანაავტორი ზ. შონია) 2017
 14. ,,სტატისტიკა ტურიზმში“, VI საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის  ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ მასალები, ბათუმი 2017 https://bsu.edu.ge/upload/Programme%20_2017.pdf
 15. ,,Gender statistics in Georgia and their analysis on the basis of special computer program..PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES’’, Mukachevo, Ukraine 2017 http://pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2017/PDMU_2017.pdf XXIX საერთაშორისო კონფერენციის მასალები
 16. ,,Student employment problems in Georgia and their analysis on the basis of special computer program“, ..PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES’’, Mukachevo, Ukraine 2017 http://pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2017/PDMU_2017.pdf XXIX საერთაშორისო კონფერენციის მასალები
 17. ,,Статистика уровня жизни населения Грузии’’ ІV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ,,СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ’’, Черкассы 2017 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები
 18. ,,უმუშევრობის გამომწვევი ფაქტორები და შედეგები სტატისტიკურ ჭრილში", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა"  მასალები, თბილისი, 2014 https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/konf.pdf
 19. ,,Актуальные вопросы по статистике дифференциации уровней дохода населения в Грузии." «Формирование основных направлений развития современной статистики и эк онометрики», г.Оренбург.2013 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები
 20. ,,მოსახლეობის შემოსავლებისა და ცხოვრების დონის დიფერენციაციის სტატისტიკის აქტუალური საკითხები საქართველოში,, მონოგრაფია, თბილისი 2013
 21. ,,საქართველოს მოსახლეობის ასაკობრივ-სქესობრივი სტრუქტურის სტატისტიკა“, საქართველოს ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზი­რებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურ­­ნა­ლი ,,ეკონომიკა“,2011
 22. ,,საქართველოს მოსახლეობის პერსპექტიული რიცხოვნობა“ საქართველოს ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზი­რებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურ­­ნა­ლი ,,ეკონომიკა“,2011
 23. ,,მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის სტატისტიკის აქტუალური საკითხები საქართველოში“, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ბიზნესში” მასალები, 2010
 24. ,,მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის სტატისტიკა" საქართველოს ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზი­რებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურ­­ნა­ლი ,,ეკონომიკა“,2010
 25. ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების დონს სტატისტიკური ანალიზი"  საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია" მასალები, 2009 
 26. ,,ჩაის ბაზარზე არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში“ (გ.მამულაძე), საქართველოს ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზი­რებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურ­­ნა­ლი ,,ეკონომიკა“, 2009
 27. ,,მოსახლეობის ცხოვრების დონის დიფერენციაციის გაანგარიშების სტატისტიკური მეთოდის შესახებ“, საქართველოს ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზი­რებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურ­­ნა­ლი ,,ეკონომიკა“, 2009
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,,The main challenges of cruise tourism and statistics of expectations in Georgia" საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ ISTSML 2021, ბათუმი, საქართველო, 24 ივნისი, 2021, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2021/08/matecconf_istsml2021_01006/matecconf_istsml2021_01006.html
 2. "სათავგადასავლო ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე", XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის 2021, ჯელგავა, ლატვია, 11-14 მაისი, 2021 წელი, http://esaf.llu.lv/sites/esaf/files/2021-05/ESAF%20konference%20POSTERI.pdf
 3. „ტურისტული ბაზრის ზრდის შესაძლებლობების და რისკების იდენტიფიცირება  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში“ XXI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის 2020, 12-15 მაისი, 2020 წელი, ჯელგავა, ლატვია. https://conferences.llu.lv/sites/llucs/files/conferences/escrud_2020/menu_attachments/Poster_ESRD_mark_sust.pdf
 4. ,,გენდერული თანასწორობის  პრობლემები საქართველოში“ მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი V (საიუბილეო) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ბათუმი 2019
 5. ,,მიგრაციის გენდერული ასპექტები საქართველოში“ მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი V (საიუბილეო) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“, ბათუმი 2019 
 6. ,,Causing Reasons and Results of Migration in Georgia (In the context of gender)“ ,საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია II „ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცე: უკრაინა ევროკავშირი“, პორეჩი 2019 III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმი ,,ინოვაციები მეცნიერებაში: თანამედროვეობის გამოწვევები“ (საერთაშორისო სტაჟირების 4-ECTS კრედიტი) ვარნა
 7. ,,Formation of Labor market in Georgia in accordance with demographic aging“, IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“,  ბათუმი 24.06.2018
 8. ,,სტატისტიკა ტურიზმში“, VI საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ,ბათუმი  10–11 ივნისი 2017 წ.
 9. ,,Gender statistics in Georgia and their analysis on the basis of special computer program’’,XXIX International Conference ..PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES’’,  Mukachevo, Ukraine May 10-13, 2017
 10. ,,Статистика уровня жизни населения Грузии’’ ІV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ,,СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ’’ , Черкассы  17 марта 2017 г.
 11. ,,უმუშევრობის გამომწვევი ფაქტორები და შედეგები სტატისტიკურ ჭრილში",  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა" , თბილისი, 2014
 12. ,Актуальные вопросы по статистике дифференциации уровней дохода населения в Грузии.", Международная научная конференция «Формирование основных направлений развития современной статистики и эк онометрики», г.Оренбург.26-28. 09. 2013
 13. ,,მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის სტატისტიკის აქტუალური საკითხები საქართველოში“ ,საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში” , ბათუმი 2010
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

26.01.2018წ -  25.02.2019 წ 

დონორი ორგანიზაცია- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

ხელშეკრულების №12 -SPA 170016782 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა

ხელშეკრულების №13 - SPA170016783 - აჭარის ა.რ. ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა

როლი პროექტში - სტატისტიკოსი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2019წ.-ზაგრების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სკოლა (ხორვატია); ოპოლსკის უნივერსიტეტის (პოლონეთი), სახელმწიფო ფისკალური მომსახურების უნივერსიტეტის (უკრაინა), პულას უნივერსიტეტის (ხორვატია), ვარნას თავისუფალი უნივერსიტეტის (ბულგარეთი), სტრატეგიული ინოვაციების და პროგრესული განვითარების ცენტრის (უკრაინა), ეროვნული ავიაციის უნივერსიტეტის (უკრაინა), ჩერნივის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის (უკრაინა) ორგანიზებით
 2. 2018წ.-III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმი ,,ინოვაციები მეცნიერებაში: თანამედროვეობის გამოწვევები“ (საერთაშორისო სტაჟირების 4-ECTS კრედიტი) ვარნა, საერთაშორისო სტაჟირების პროგრამა „ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცე: უკრაინა - ევროკავშირი“ (საერთაშორისო სტაჟირების 5-ECTS კრედიტი)
 3. 2018 წ.-«Публикационная деятельность в странах Евросоюза: новые тренды и нововведения в публикациях в журналах Скопус и ВоС»  г. Прага, Чешская Республика, Пражский Институт повышения квалификации.
 4. 2016წ.-,,ტურისტული ხარჯების ძირითადი ტრენდები საქართველოში“ (ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი)
 5. 2016წ.-,,ღონისძიების მენეჯმენტი“(საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი)
 6. 19.07.2014წ.-,ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის", (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 19.07.2014წ.
 7. 30.07.2012წ.-,,შეფასებები და სწავლება უნივერსიტეტში“ (ტალინის უნივერსიტეტი)
 8. 2009წ.-,,უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები“ (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
 9. 4.04.2009წ.- ,,ეკონომიკური კვლევის მეთოდები“ (ციურიხის ტექნიკური ფედერალური უნივერსიტეტი)
 10. 2008წ.-ინგლისური ენის გარდამავალი (Intermediate) კურსი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უცხო ენების შესწავლის ცენტრი ,,გლოსა“) № 00002
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული  - კარგად
 • ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • Microsoft Word
 • Microsoft Exel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Publisher
 • Internet
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა