ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნინო მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 22.07.1988
მისამართი: შ. ხიმშიაშვილის 9
ელ-ფოსტა: nino.mamuladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 558 90 39 38
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინგლისური ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება (მარკეტინგი)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორის ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება (მარკეტინგი)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მარკეტინგი, მომხმარებელთა ქცევა.

სამუშაო გამოცდილება:

2021-დან: ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -ასისტენტ-პროფესორი;

2018-დან: ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი;

2018-2021 წწ: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - უფროსი მასწავლებელი;

2015-2018 წწ: ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი - მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;

2013-2018 წწ: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მოწვეული მასწავლებელი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

მონოგრაფია:

,,ქართული ტურისტული ფირმების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების გზები ფასეულობების საფუძველზე"

მამულაძე  ნინო - თბილისი 2018.  ISBN 978-9941-9597-2-1.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. მამულაძე ნ. - ,,სავაჭრო კომპანიის კომუნიკაციური პოლიტიკა და მისი თავისებურებები საქართველოში - ივანე ჯავახიშვილის სა­ხე­ლობის თბილისის სა­ხელ­მწიფო უნივერსი­ტე­ტი. პაატა გუგუშვილის სახელო­ბის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ალ­ფრედ კურატაშვილის დაბა­დე­ბი­დან მე-80 წლისთვი­სადმი მიძღვნი­ლი საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონ­ფე­რენციის ,,XXI საუ­კუ­ნის ეკო­ნომი­კური, სო­ციალური, ეკო­ლოგი­ური და ტექნო­ლო­გიური გა­მო­წვე­ვები“ - მასალების  კრებუ­ლი.   თბილისი 2021;
 2. მამულაძე ნ. - ,,ეკოლოგიური (მწვანე) მარკეტინგი და რეალობა - ივანე ჯავახიშვილის სა­ხე­ლობის თბილისის სა­ხელმწიფო უნივე­რსი­ტე­ტი. პაატა გუგუშვილის სახელო­ბის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პაატა გუ­გუ­შვილის სახელობის ეკო­ნომი­კის ინსტიტუ­ტის 75 და ჟურნალ ეკო­­ნომისტის 10 წლისთავი­სადმი მიძ­ღვნილ საერთა­შორისო სამეც­ნიერო კონფერენციას „მწვანე ეკო­ნომიკის“ ფორმი­რე­ბის თანამედ­როვე პრობ­ლემები. სამეცნიერო შრო­მების კრე­ბული. თბილისი 2019. ISBN 978-9941-13-854-6;
 3. მამულაძე ნ. - ,,ქართული და უცხოური ტურისტული ფირმების ფასეულობათა მარკე­ტინ­­გული სტრატეგიები თანამედროვე პირო­ბებ­ში- საერთაშორისო რეფერი­რებადი და რეცენზი­რებადი სამეცნიერო პრა­ქტი­კული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #5. ბათუმი - 2018. ISSN 2449-2418;
 4. მამულაძე ნ., მამულაძე გ., - ,,მარკეტინგული კონ­ცეფ­ციები და მისი გან­ვითარების ძირითადი მიმართულებები თანა­მედროვე ეტაპზე“ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონო­მიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთა­შორისო სამეცნიერო-პრაქ­ტიკული კონფერენციის - პოსტკომუ­ნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე- სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი - 2016. ISSN 1987 – 6904 / ISBN 978-9941-13-599-6;
 5. მამულაძე ნ., მამულაძე გ., - ,,ფასეულობების როლი მარკეტინგი 3.0-ში -  საერთაშორისო რეფერი­რებადი და რეცენზი­რებადი სამეცნიერო პრაქ­­ტიკული ჟურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #3.  ბათუმი 2016. ISSN 2449-2418;
 6. მამულაძე ნ., - ,,მარკეტინგის ევოლუ­ცია: მარკეტინგ 1.0-დან მარკეტინგ 3.0- მდე - საქართველოს ტექ­ნიკუ­რი უნი­ვერ­სი­ტეტი, სა­ქარ­თველოს საინჟინრო აკადემია. ყოველკვარ­ტა­ლური რე­ფე­­რი­რებადი და რეცენზირებადი სა­ერთა­შორისო სამეცნიერო ჟურ­ნა­ლი ,,ბიზნეს-ინჟი­ნერინგი“   #3.  თბი­ლისი 2016. ISSN 1512-0538;
 7. მამულაძე ნ., ბეჟანიძე ნ., - ,, ტურიზმის, როგორც მომსახურების სფეროს მარკეტინგული კვლევა - I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქ­ტიკული კონფერენციის მასალათა კრებული. ბათუმი - 2015. ISBN 978-9941-22-687-8;
 8. მამულაძე ნ., შონია დ., - ,, საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური აქტიურობა და საინვესტიციო გარემო - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი­ლისის სახელმწიფო უნივერ­სი­ტეტი. პაატა გუგუშვილის სახე­ლო­ბის ეკონომიკის ინსტიტუტი. აკა­დე­მიკოს პაატა გუგუშვილის დაბა­დებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთა­შორისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონ­ფე­რენციის მასალების კრებული. თბილისი - 2015. ISBN 978-9941-13-435-7;
 9. მამულაძე ნ., შონია დ., - ,, ქვეყნის იმიჯი და საინვესტიციო გარემო“ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტი, საერთაშორისო სამეც­ნი­ერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალათა კრებული. ქუთაისი - 2015;
 10. მამულაძე ნ., ბეჟანიძე ნ., - ,, საერთაშორისო რეკლამის ძირითადი პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნი­ვერსიტეტი, მეშვიდე საერთ­აშო­რი­სო კონფერენციის ,,განათლება, ეკო­ნომიკა და მდგრადი განვითარება“ მასალების კრებული. გორი - 2014. ISBN 978-9941-0-7894-1;
 11.  მამულაძე ნ., ბეჟანიძე ნ., - ,, ბიზნესის განვითარების პრობლემები -     საქართველოს ბიზნესის აკადემია. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენ­ციის მასალათა კრებული. თბილისი - 2014;
 12. მამულაძე ნ. - ,,Modern problems of management and marketing“ - Десятий иубиленной международний науко-практичная конфуренция молодых ученних. ტერნოპილი - 2013. ISBN 978-966-654-318-2  .    
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. სავაჭრო კომპანიის კომუნიკაციური პოლიტიკა და მისი თავისებურებები საქართველოში - ივანე ჯავახიშვილის სა­ხე­ლობის თბილისის სა­ხელ­მწიფო უნივერსი­ტე­ტი. პაატა გუგუშვილის სახელო­ბის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ალფრედ კურატაშვილის დაბა­დე­ბი­დან მე-80 წლისთვი­სადმი მიძრნილი საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფე­რენციის ,,XXI საუ­კუ­ნის ეკონომი­კური, სო­ციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გა­მო­წვევები“.  თბილისი 2021;
 1. ეკოლოგიური (მწვა­ნე) მარკეტინგი და რეალობა - ივანე ჯავახიშვილის სა­ხე­ლობის თბილისის სა­ხელმწიფო უნივე­რსი­ტე­ტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პაატა გუ­გუ­შვილის სახელობის ეკო­ნომიკის ინსტიტუ­ტის 75 და ჟურნალ ეკო­ნომისტის 10 წლისთავი­სადმი მიძ­ღვნილ საერთა­შორისო სამეცნიერო კონფერენციას „მწვანე ეკო­ნომიკის“ ფორმი­რე­ბის თანამედროვე პრობ­ლემები. თბილისი 2019’
 1. მარკეტინგის განვი­თა­რების თანა­მედ­როვე ტენდენციები ტურიზმის სფე­რო­ში - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეც­ნიერო კონფერენ­ცია ,,კულტურა და ხელოვნება თანამედროვე კონტექს­ტში“. ბათუმი 2019;
 1. The role of values in Georgian and foreign tourist firms marketing activities - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი. Modern marine technologies, problems of socio-economic development and solutions. ბათუმი 2017;
 1. მარკეტინგული კონ­ცეფციები და მისი განვითარების ძირი­თადი მიმართუ­ლე­ბე­ბი თანამედროვე ეტაპზე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონო­მიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთა­შორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის - პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. თბილისი - 2016;
 1. მარკეტინგის ევო­ლუ­ცია: მარკეტინგი 1.0-დან მარკეტინგი 3.0-მდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნი­ვერ­სიტეტი. მეოთხე საერთა­შორისო ეკო­ნო­მიკური კონფერენცია IEC-2016. ,,ეროვ­ნული ეკონომიკის განვი­თა­რების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. თბილისი 2016;
 1. ტურიზმის, როგორც მომსახურების სფე­როს მარკეტინგული კვლევა - I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქ­ტიკული კონფერენცია.  ბათუმი - 2015;
 1. საქართველოს ეკო­ნო­მიკის ინოვა­ცი­ური აქტიურობა და საინ­ვესტიციო გარემო - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი­ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთა­შორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონ­ფე­რენცია.თბილისი - 2015;
 1. ქვეყნის იმიჯი და საინვესტიციო გარემო - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნი­ერო პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი - 2015;
 1. საერთაშორისო რეკ­ლამის ძირითადი პრობ­ლემები და მა­თი გადაწყვეტის გზები - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეშვიდე საერთ­აშორისო კონფერენციის ,,განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“. გორი - 2014;
 1. ბიზნესის განვითა­რების პრობლემები - საქართველოს ბიზნესის აკადემია. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენ­ცია. თბილისი - 2014;
 1. Modern problems of management and marketing - Десятий иубиленной международний науко-практичная конфуренция молодых ученних. ტერნოპილი - 2013. 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მარკეტინგისა და პრომოუტინგის ბაზისები - ბათუმი 2019;

2. International scientific-practical conference: ,,Global Marketing: analysis and Challanges of Our Time". Georgia, Batumi - 2019. 

3. The Third Scientific and Practical Conference dedicated to International Day of Seafarers:

,,Modern marine technologies, problems of socio-economic development and solutions". Georgia, Batumi - 2017. 02-NIER-0060.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური;  რუსული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word; Excel; Powerpoint; Paint; Internet.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა