ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ქეთევან გოლეთიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 28.09.1964
მისამართი: ქ. ბათუმი. ქათამაძის ქ.№44-8
ელ-ფოსტა: ketevan.goletiani@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 579080708
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ენერგეტიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ტრანსპორტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

Business Administration, Logistics

სამუშაო გამოცდილება:

2021-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ასისტენტ-პროფესორი

2010-დან დღემდე ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი

2017-დან დღემდე ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი

2017-2021 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი

2013-2017 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

2011-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი

2013-დან დღემდე აჭარის ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და  გადამზიდავთა ასოციაცია, ექსპერტი ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და გადაზიდვების მიმართულებით

2012-დან დღემდე ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი

2011-დან დღემდე საკლასიფიკაციო-სასერტიფიკაციო საზოგადოება „რუსული რეგისტრი- ვესტჯერჯორჯია“, ტექნიკური ექსპერტი ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და გადაზიდვების  მიმართულებით 

2010-2012 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2008-2010 ქ. ბათუმის მერია. შპს "სანდასუფთავება",დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში

2007-2009 საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი, კოლეჯის ხელმძღვანელი

2006-2007 საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი, დასწრებული სწავლების დეკანი

2004-2005 შპს საქართველოს რკინიგზა,  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

2003-2005 შპს საქართველოს რკინიგზა, სამგზავრო გადაყვანების სამსახურის უფროსი

1993-2003 შპს საქართველოს რკინიგზა, ბათუმის რკინიგზის ვაგზლის უფროსი

1987-1993 შპს საქართველოს რკინიგზა, წინასწარი გაყიდვების სააგენტოს უფროსი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

მონოგრაფია

2021- "სამუშაო ძალის მტავალფეროვნების პირობებში მართვის სირთულეები და სინერგიის უზრუნველყოფის მექანიზმები" ISBN 978-9941-492-45-7 https://doi.org/10.46361/monograph­2021­2

სახელმძღვანელო

2018-ბ. გეჩბაია., ქ. გოლეთიანი., მენეჯმენტი: ქეისები, ტრენინგები, საქმიანი თამაშები. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა  „ კალმოსანი"

სამეცნიერო სტატიები

2021-B.Gechbaia., E.Kharaishvili., Z. Mushkudiani., K.Goletiani., A.Tsilosani. Challenges of Sustainable and Equal Development of Regions in Georgia. https://bit.ly/2UvSLpY                                              

2021- N.Paresashvili., M.Tikishvili., N.Khradze., K. Goletiani. STUDY OF RESPONDENT BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATION BY CROSS-TABULATION ANALYSIS. (SPSS) International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics.  ISTSML 2021

2021- K.Goletiani.,  Z. Mushkudiani., E. Gulua., Natela Janelidze. Difficulties in Managing Diversity In Georgian Educational Organizations. https://bit.ly/3AZNkiK  https://doi.org/10.46656/access.2021.2.2(1)

2021-B.Gechbaia., N.Tchilaia., K.Goletiani., Z. Mushkudiani. Ways and characteristics of employee motivation in modern conditions. 

doi:  http://dx.doi.org/10.21511/slrtp.10(1).2020.05  https://bit.ly/2QNIL9u

2020- Significant issues of organizational conflict management. 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Baku, 18-19 June, 2020. https://bit.ly/3CSxsAl

2020- B.Gechbaia.,  K.Goletiani., Z. Mushkudiani. Personnel training and development practices as an innovative development factor of an organization.    https://bit.ly/3xRRZkx

2019- E. Kharaishvili., B.Gechbaia., G.Mamuladze., K. Goletiani.  International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 50 Jelgava, LLU ESAF, 9-10 May 2019, pp. 52-60. DOI: 10.22616/ESRD.2019.006  

2019- K.Goletiani., T.Apkhazaava. Development concepts of regional clusters and basic orientations. 2 nd International conference on Advanced in Social Sciences (ICARSS) https://bit.ly/2PJYiGV  DOI: doi.org/10.33422/2nd.icarss.2019.11.737

2019-K. Goletiani., The concept of diversity of workforce in globalization. Fundamental and applied researches in practice of leadind scientific schools. Volume 31, Number 1, 2019. Hamilton, ON,.  DOI prefix: 10.33531

2019-B.Gechbaia., K.Goletiani., N. mikeltadze., G.Gabedava. Impact of Quality Assurance Mechanisms on the Work Efficiency of Staff in the Educational Space of Georgia. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and Management Engineering Vol:13, No:1, https://bit.ly/3AU9Mtp

2018-ქ. გოლეთიანი. გ. გაბედავა.საქართველო მსოფლიოს ლოგისტიკური სისტემის ეფექტიანობის რეიტინგში და მისი ანალიზი. The IV  International   Scientific-practical Conference “ Modern Technologies , Socio-Economic  Development  Problems and Ways of Solving  Them”- კონფერენციის მასალები.

2017-K. Goletiani., Origin and theoretical Basis of New Public Management.  Corrent Trends of Public Manegement Collective monograph 

2017K. Goletiani., The Necessity to Improve the Logistic Processes of the Transport System. . Scienific Journal  of  Academic  Reearch   Multidisciplinary Journal Refereed& Reviewd Journal „ BLACK SEA”

2017- K.Goletiani., T.Apkhazaava. "ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГРУЗИНСКИХ ПОРТОВ". Collection of International Scientific Papers: International Scientific Conference: “Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law. Slovakia- Austria- Hungary Chernihiv National University of Technology 2017, Part 1  . P., [80–84]

2016-K. Goletiani., On Increase and Development Prospects of Competitiveness of Georgia’s Transport-Logistical System on the Contemporary Stage. 18 th International Conference on Economics and Basiness Managements. ICEBM. (Paris. France)

2016-K.Goletiani., T.Apkhazaava. Основы развития системы региональных танспортно-логистических центров. Collection of International Scientific Papers: International Scientific Conference: “Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law . Slovac republic-Poland. Chernihiv National University of Technology, Part 1, P., [100-103]

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2021-Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021) Ukraine

2020-The 18th International  Scietific Conference Information Technologies and   Management.Latvia

2020- VII th International Scientific-Practical Conference: “Development of accouting, audit, and taxsation in the conditions of innovative transformation of socio-economic systems”.Ukraine

2020-Second International Scientific-Practical Conference: Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives.

2019-2 nd International conference on Advanced in Social Sciences (ICARSS). France

2019- The V International Scientific Conference “ Modern Technologies , Socio-Economic  Development  Problems and Ways of Solving  Them”Georgia

2019-Regional Stakeholder Seminar on Blue Economy "Towards a Common Maritime Agenda for the Black Sea".Turkey

2019-21 st International Conference on Economics and Basiness Managements. Italy

2019-„Unified Educational Space: UkrainE - Eu” Workload. Croatia

2018-The IV  International   Scientific-practical Conference “ Modern Technologies , Socio-Economic  Development  Problems and Ways of Solving  Them”.Georgia

2018-The Fourth  International  Research and  Practice Conference- “Ukraine -EU. Modern  Technology, Business  and  Law” .Slovak  Republic-Czech Republic

2017-III საერთაშორისო კონფერენცია“თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ საქართველო.

2017-საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეფექტიანი რეფორმები და წარმატებული შედეგები: რეალობა, პერსპექტივები“. აზერბაიჯანი

2017-The Third International Conference "Ukraine-EU: Modern Technology, Business and Law". Slovak Republic. Austria

2017-The 2nd  International Conference Actual Problems of Knowledge Economy in Modern Clobalization.GEorgia

2016-18 th International Conference on Economics and Basiness Managements. France

2016- The Second International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak epublic, Poland 

2015-The First International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak epublic

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2021-შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტი „კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) როლი უნივერსიტეტის მესამე მისიის გაძლიერებისთვის” ბათუმი, ბნსუ, 2021 (მიმდინარე)

2019-Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology (CREDO)” 510952-ТЕМPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR of Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden) as an international expert on the broad competence and implementation

2018-შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტი ,,ორგანიზაციული კულტურის როლი სტრესების მართვის და კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში - ქართული რეალობა და ევროპული გამოცდილება», ბათუმი, ბნსუ, 2018 (პროექტის ხელმძღვანელი)

2016- Scientific-research project of Chernihiv National University of Technology “Marketing activity in the conditions of economy transformation”. ( redistration № 0116U003638) (duration Januaty 2016- Januery 2020)- international expert

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2021-International Internship "Digital Economics Week" provided under the ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP "Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)" on August 21 st 2021- August 25th 2021, organized by Mykolas Romeris University. (tota l30hours =1creditECTS) DE-08-13/2021 Lithuania

2021-საგრანტო განაცხადების წერა - სტრატეგია და ტექნიკები

2021-სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროდუქტიულობის გაზრდის შესაძლებლობები მკვლევრებისთვის

2021-Innovationns of Higher Education of Ukraine and the EU in the Modern Information Society. № 052.022021-EU In which was the professional qualification improvement through an international internship in 180 hours by the course. Poland

2020-თანამედროვე მენეჯმენტი-ცვლილებების მართვა. 

2020-MS Office-ინტენსიური კურსი

2020-"ლიდერობა და წარმატების ფსიქოლოგია". 

2020-„საჯარო გამოსვლა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია“

2019- Juraj Dobrila Universityof Pula (Croatia). For successfully participated international internship program on the topic of: "UNIFIED EDUCATIONAL SPACE:UKRAINE-EU"  Workload: Contact 50 hours, Independent 100 hours Awarded 5 (five) ECTS Credits for exsamination Result: Excellent A. Cerificate Reg. № HR9274/16.05.2019. Croatia

2019-"სტრუქტურათშორისი კომუნიკაცია საუნივერსიტეტო სივრცეში", "უნივერსიტეტის მენეჯმენტში შირითადი პროცესების მართვა და  გადაწყვეტილების მიღება". 

2019-Modern University in European education systems:

Teaching metods, scientific-pedagogical development, distance education and inretnationalization of learning process”

Module 1. Modern University in European  education Systems; Module 2. Science projects and grants at educational institutions; Module 3. Innovatine teaching methods and technologies in the sducanional field-integration of sciance and practice; Module 4. Internationalization of Learning process and academic mobility-experience of Poland.

2018-International internship on the topic of: Innovations in science:The callenges of our time

Workloa; Contact 40 hours, Independent work 80 hours. Awarded: 4 (four) ECTS credits with examination result: Exsellent 6.00 A

№ C-9143/15.09.2018 Bulgaria

2018-თვითშეფასება, როგორ სასწავლებლის  ძლიერი  და  სუსტი  მხარეების  განსაზღვრის  ინსტრუმენტი  და  სწრაფვა  სრულყოფილებისაკენ

2017-Training on “ INCOTERMS 2010”

2016-The requirements of International Standard ISO 9001:2015 and Methods of their Implementation

2016-Training in the Economy Public Management and Administration, International Realtions and Law.Bulgaria

2012-Implementation of the International Maritime Dangerous Goods and Solid Bulk Cargoes(IMDG and IMSBC) Codes

სხვა აქტივობები

2019-დან საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრი

2015-დან ჩერნიგოვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის  საპატიო დოქტორი (Doctor of Honoris Causa) (ჩერნიგოვი, უკრაინა)    

https://stu.cn.ua/universytet/pochesni-doktory-profesory-universytetu/

2014-დან  საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი

2002-საპატიო რკინიგზელი

2020-დან Scientific Journal “THE PROBLEMS OF INNOVATION AND INVESTMENT-DRIVEN DEVELOPMENT”-სარედაქციო საბჭოს წევრი

2020-დან ACCESS-science journals -სამეცნიერო საბჭოს წევრი  https://bit.ly/3gc6vO0

2020-დან საერთაშორის სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “Economic innovation” სამეცნიერო საბჭოს წევრი https://bit.ly/3uXG83m

2019-დან საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „activa avionica” (Rechnical University of Kosice) - საერთაშორისო მრჩეველთა და რეცენზენტთა საბჭოს წევრი https://bit.ly/2VwxgFq

2017-დან Scienific  Journal  Of Academic Reearch . Multidisciplinary Journal Refereed& Reviewd Journal  „ BLACK SEA”- International Advisory and Editorial Board   https://bit.ly/37lMGiw

2016-დან ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის და  შპს “ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  ჟურნალი“ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. სარედაქციო კოლეგიის წევრი http://nier.ge/scientificjournal

2015-დან ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი http://nier.ge/about/team

2015-დან Всеукраинский Институт еврвзииских исследований и востоковедения- საერთაშორისო ექსპერტი;    http://erosi.com/erosi/ua/expert.html   

2015-დან სამეცნიერო ჟურნალის Global Manajement and Economics,  სარედაქციო საბჭოს წევრი;    

2015-დან მიხაილ ბალუდიანსკის (სლოვაკეთი) აკადემიური საზოგადოების სამეცნიერო შრომების კრებულის საერთაშორისო სარედაქციო საბჭოს წევრი    

                                                            

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა-C 1

ინგლისური ენა -A 2

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ყველა საოფისე პროგრამა

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა