ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ბესიკ ბაუჩაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 26/07/1971
მისამართი: ქ. ბათუმი ს. მესხის 118ა
ელ-ფოსტა: besik.bauchadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577697009
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მანქანათმშენებლობის მრეწველობის ეკონომიკა და მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა და მართვა მანქანათმშენებლობაში
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საბაზრო ეკონომიკის პრობლემური საკითხები, აგრარული ეკონომიკა,ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები,საჯარო და კორპორაციის ფინანსები,ფინანსური მენეჯმენტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე,რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, საბუღალტრო  აღრიცხვის,აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის, ასოცირებული პროფესორი

2018 წლიდან დღემდე აჭარის არ.განათლების,კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველოს უფროსის მოადგილე

2013-2017 წლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი

2009-დან 2013ე შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ფინანსების აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის, ასოცირებული პროფესორი

2009-დან 2010წ-მდე ბათუმის საზღვაო აკადემია.ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
2000 -დან 2008წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი ბიზნეს სკოლა. მასწავლებელი 

2006-დან 2009წ-მდე ბათუმის საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი

2006-დან 2009წ-მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ეკონომიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი

2004 -დან 2006წ-მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრა . მასწავლებელი

1997-დან 2004წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრა . მასწავლებელი

1995-დან 1997წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ეკონომიკის კათედარა . მასწავლებელი
 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1.,,ესტონური მოდელი და საგადასახადო რისკები". 2019. 05.15 პოლტავა.იური კონდრატიუკის სახელობის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

2.,,STRUCTURAL MODEL FOR SUPPORTING MANAGEMENT DECISION ON THE SELECTION OF THERMAL"პოლტავა.იური კონდრატიუკის სახელობის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა.2019წ

3.,,ენერგიის დამზოგავი პროექტების დაფინანსების ეფექტიანობის თავისებურებანი (უკრაინის მაგალითზე)"იური კონდრატიუკის სახელობის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა.2019წ

4.,,Perspectives and trends in development of management accounting in Georgia"2018წ.научные труды кировоградского национального технического университета экономические науки N33.http://economics.kntu.kr.ua/rus/

5.,,Problems of Securities Market Development in Georgia" 2018.წ International Journal of Economic Studies; https://www.icpess.org

6,,.მმართველობითი აღრიცხვის სისტემა და მისი როლი კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში"2018წ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა .N1..;51-56 გვ;http://bntu.edu.ge/nier

7.,,დანახარჯების მმართველობითი ანალიზის ძირითადი კონცეფციები თანამედროვე ეტაპზე (სამრეწველო საწარმოთა მაგალითზე)" 2013ჟურნალი ეკონომიკა№3-4

8.,,მმართველობითი აღრიცხვის სისტემის ფორმირება საინვესტიციო საქმიანობის სტრატეგიული დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესში "2013წ. ჟურნალი ეკონომიკა№5-6

9..მმართველობითი აღრიცხვა,,სახელმძღვანელო 2012წ.გამომცემლობა უნივერსალი.თბილისი

10. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“ . გამომცემლობა უნივერსალი,თბ.2010წ ,,საქართველოს თანამედროვე საგადასახადო სისტემა და მისი ოპტიმიზაციის გზები“

11. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“ . გამომცემლობა უნივერსალი,თბ.2010წ.,, ტურისტული ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები მაღალმთიან აჭარაში“

12. გამომცემლობა საზოგადოება ,,ცოდნა’’ ISBN 978-9941-1-0-1239-6. თბილისი ,,საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირება და განვითარება გარდამავალ პერიოდში” მონოგრაფია.2009წ

13. ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი” №1 დაბეჭდილია რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობაში ქ.ბათუმი ,,მეცნიერულ-ტექნოლოგიური ინოვაციების როლი ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის პროცესში’’2009წ

14. ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული,,ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა’’ №2. გამომცემლობა ,,ლამპარი” თბილისი. ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.”2009წ

15. ჟურნალი ,,ეკონომიკა” №9-10 N 0206-2828 თბილისი 2009წ. ,,მცირე ბიზნესის განვითარების მასტიმულირებელი საგადასახადო მექნიზმების ფორმირებისათვის’’

16. საერთაშორისო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთკავკასია” შრომების კრებული გამომცემლობა ,,ინოვაცია” ქ. ქუთაისი 2009წწ 16-17 მაისი, .,გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ანატომია

17. ჟურნალი ,,ეკონომიკა” №8 N 0206-2828 თბილისი ,,მთიანი აჭარის ტურისტული პოტენციალი და მისი ამოქმედების გზები’’ 2009წ

18აჭარის ავტ-რესპუბლიკის სავაჭრო- სამრეცველო პალატა. 2008წ. ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში.” 2009-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,საქართველოს აგრარულ სექტორში არსებული პრობლემები და მისი დაძლევის გზები.” 

19. ბათუმის საზღვაო აკადემია შრომები №1 2007-წ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება.” 

20.ბათუმის საზღვაო აკადემია შრომები №2 2007-წ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი,, საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის არსებული სტუქტურა და მისი გარდაქმნის ძირითადი მიმართულებები.” 

21.პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 2007-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, როგორც მისი თვისობრივი გარდაქმნის სპეციფიკური პროცესი გარდამავალ პერიოდში”

22. აჭარის ავტ-რესპუბლიკის სავაჭრო- სამრეწველო პალატა. ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში.” 2007-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,აგრარული კანონების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში.” თანავტორი პ.აროშიძე
 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1..ბაუჩაძე ბ., ჩიჩულინა კ.ვ. საწარმოს რესურსების ეფექტურობის შეფასების თეორიული მიდგომები // XIII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის შრომები "აკადემიური და საუნივერსიტეტო მეცნიერება: შედეგები და პერსპექტივები", 2020 წლის 10 დეკემბერი - პოლტავა: იური კონდრატიუკის ეროვნული უნივერსიტეტი, 2020. (საერთაშორისო პარტნიორთან ერთად) 

2.2020 წლის 22 ოქტომბერს გაიმართა II საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია "ფინანსური ბაზრის განვითარება უკრაინაში: საფრთხეები, პრობლემები და პერსპექტივები" იური კონდრატიუკის ეროვნული უნივერსიტეტი მოხსენება ,,პანდემია და ფინანსური ბაზრების განვითარების ახალი გამოწვევები“

3..მივიღე მონაწილეობა სემინარში "ენერგოეფექტურობის შეფასების ინსტრუმენტები: ევროპული პრაქტიკა" (11.12.2020): The workshop "Instruments of energy efficiency evaluation:European practice"(11.12.2020): http://m.nupp.edu.ua/pages/en/news/16.html

4.2020-06-03 ბესიკ ბაუჩაძე და ჩიჩულინა ქსენია ხელმძღვანელობდნენ მე -4 კურსის სტუდენტის, იანა კლადჩენკოს, რომელიც გამარჯვებული გახდა სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომების საერთაშორისო კონკურსის მეორე ტურში 076 სპეციალობით "მეწარმეობა, ვაჭრობა და გაცვლითი საქმიანობა". სამეცნიერო სამუშაო თემაზე: "სტარტაპი: ევროპული ტექნოლოგიების რესურსების დაზოგვის დიზაინის გადაწყვეტილებების წარმოება PJSC" (III ხარისხის დიპლომი). Https://nupp.edu.ua/news / startap-studentki-dlya- kharkivskogo-zavodu-peremig-na-mizhnarodnomu-konkursi.html

5.21-24 მაისს იური კონდრატიუკის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი  საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენციის«BUILDING INNOVATIONS – 2019 ‘

6.“Problems of Securities Market Development in Georgia. International Congress on Political, Economic and Social Studies 2018Venice, ITALYhttps://www.icpess.org

7..მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია„თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები"ქ. ბათუმი რუსთაველის ქ №28.სასტუმრო `შერატონი“2018წ.

8.პოლტავისი იური კონდრატიუკის სახელობის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო  კონფერენციაში,,სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარება და სოციალური სტაბილურობა ‘’ 2018წ

 9..საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,უკრაინა-საქართველო: ურთიერთთანამშრომლობის ისტორია“. კიევი, 20-21 სექტემბერი, 2018 წელი

10..შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“2010წ 

11.გლობალიზაცია მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია’’ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009წ
12. ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეოდა’’ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009წ
 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1.ტრენინგ კურსი „საჯარო პოლიტიკის ანალიზი, დაგეგმვა, მონიტორინგი და შეფასება“შემუშავებული და ორგანიზებულია ერთობლივად, ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია GEC-ის, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის და ბრიტანული ორგანიზაციის PublicAdministration International-ის მიერ, მიმდინარე პროექტის „საჯარო მმართველობისრეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში.2019წ

2..ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტეი .საერთაშორისო სწავლება–სემინარი ,,ეკონომიკური პრობლემების კვლევების მეთოდოლოგია;’’2018
3,.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტეი. .საერთაშორისო სწავლება–სემინარი ,,ბიზნესის ინტეგრირებული პროექტების მართვა;2017

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით), გერმანული (ლექსიკონიოს დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

(MS Windows XP; MS Word-2000 და MS Exce-2000–ის პროგრამა

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა