იურიდიული ცნობარი

უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულის დებულებები

ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე
საქმისწარმოების სამსახურის (კანცელარია) დებულება
პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დებულება
სამეცნიერო კვლევების სამსახურის დებულება
სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის დებულება
სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის დებულება
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
„ბსუ დენტი“-ს დებულება
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება
სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დებულება
ბსუ-ს ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკის დებულება
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
საგამოცდო ცენტრის დებულება
უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის დებულება
იურიდიული დეპარტამენტის დებულება
გამომცემლობის დებულება
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულება
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა