ტურიზმის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

Bsu
ირაკლი კორძაია
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ტურიზმის ფაკულტეტი, მასპინძლობის მენეჯმენტის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: kordzaia.irakli@bsu.edu.ge
      
განათლება
 • 08.07.2016 -  ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 23.07.2010 -  ბიზნესის მართვა, სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი
 • 25.07.2008 -  ბიზნესის მართვა, მენეჯმენტი და ადმინისტრირება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ტურიზმის ეკონომიკური, სოციალურ-კულტურული და ეკოლოგიური გავლენები / ჭკვიანი ინტელექტი და ტექნოლოგიები ტურიზმში
სამუშაო გამოცდილება
 • 17.11.2021 - დღემდე ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2019 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 14.10.2019 - 01.08.2021 ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსულებელი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 07.09.2019 - 01.11.2021 ტურისმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.04.2018 - 01.09.2019 ტურისმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსულებელი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2017 - 16.09.2019 ასისტენტ პროფესორი, ტურიზმის დეპარტამენტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 05.05.2016 - 30.03.2018 დეკანის მოადგილე, ტურიზმის ფაკულტეტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2014 - 01.09.2016 მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ტურიზმის ფაკულტეტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.10.2013 - 29.07.2016 ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის კოორდინატორი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2013 - 16.09.2017 ასისტენტ პროფესორი, ტურიზმის დეპარტამენტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 29.06.2012 - 01.09.2013 ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის დეპარტამენტის სპეციალისტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.10.2009 - 01.08.2013 ბსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის მოწვეული მასწავლებლი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.10.2009 - 01.08.2010 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.10.2007 - 30.09.2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • ECOLOGICAL TOURISM ON THE SPECIAL PROTECTED AREAS AS THE PRIORITY FOR INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN POST- PANDEMIC PERIOD 
  9th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2022, 9, 2022, 6 (თანაავტორ(ებ)ი: Prof. Dr. Anzor Devadze, Assist. Phd Lela Devadze, Prof. Dr. Paata Chaganava, Assoc. Prof. Dr. Nani Gvarishvili)
 • Intermodal transportation as a quality improvement tool in tourism industry  
  International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021), 339, 2021, 8 (თანაავტორ(ებ)ი: Anzor Devadze, Paata Chaganava, Lela Devadze)
 • Sustainable Rural Tourism development recovery from COVID-19 (in Adjara region)  
  რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, N 10, 2020, 287-294 (თანაავტორ(ებ)ი: როსტომ ბერიძე, ნათია ბერიძე, მერაბ დიასამიძე.)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები აჭარაში 
  ტურიზმის საერთაშორისო ფორუმი - ტურიზმი უკრაინაში: გამოწვევები და აღდგენა, ვადიმ გეტმანის სახელობის კიევის ნაციონალურ ეკონომიკური უნივერსიტეტი, 2023, კიევი, უკრაინა. ჰიბრიდული (თანაავტორ(ებ)ი: ნინო დევაძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
წარდგენილი
 • 03.2023 - ტურიზმის მნიშვნელობა სოფლის განვითარებისთვის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და თურქეთის რესპუბლიკის აღმოსავლეთი რაიონების სოფლად ტურიზმის განვითარების შედარებითი ანალიზი)
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • მონოგრაფიის რეცენზირება/რედაქტორობა, 2023
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2023 
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2023 
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2021
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 18.12.2023 - 18.12.2023 საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 13.12.2023 - 14.12.2023 პერსონალის განვითარება და ორგანიზაციული კულტურა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 02.12.2023 - 02.12.2023 კვლევის სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 28.11.2023 - 28.11.2023 როგორ დავწეროთ სასწავლო დაწესებულების მისია, ხედვა, სტრატეგიული განვითარება და სამოქმედო გეგმა , საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 02.12.2021 - 03.12.2021 როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის (Online Training), საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 25.11.2021 - 26.11.2021 სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება, ონლაინ სწავლების დროს (Online Training), საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა