ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

Bsu
ნანი მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: n.mamuladze@bsu.edu.ge
განათლება
 • 09.01.2009 -  განათლების დოქტორი, პედაგოგიკის თეორია და ისტორია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
სწავლება-სწავლის თანამედროვე მიდგომები, აღზრდის თანამედროვე პრობლემები, ინკლუზიური განათლება, სკოლათმცოდნეობა, ხალხური პედაგოგიკა, სკოლამდელი განათლება, პროფესიული განათლება.
სამუშაო გამოცდილება
 • 25.06.2021 - დღემდე ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.09.2008 - 15.09.2028 პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Promoting Successful Inclusion of Students with Special Needs Using the Core Principles of Universal Design for Learning 
  International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), ISBN Information: Electronic ISBN:979-8-3503-9611-9, Print on Demand(PoD) ISBN:979-8-3503-9612-6. DOI: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416518; Publisher: IEEE; , 2024, 8 (თანაავტორ(ებ)ი: Makaradze, N., Didmanidze, I., Gurgenidze, M., Samnidze, N.; Akhvlediani, N.; Zaslavskyi, V.; Olga, Yamkova)
 • ADAPTATION OF FIRST GRADERS TO THE CLASSROOM LEARNING ENVIRONMENT IN A PANDEMIC CRISIS 
  INTED2022 , 16th International Technology, Education and Development Conference, 5859-5866, INTED2022 , 16th, 2022, Pages: 5859-5866 (თანაავტორ(ებ)ი: 3. N. Makaradze, M. Gurgenidze, M. Mikeladze, T. Kapanadze. )
 • პედაგოგიური პრაქტიკა პროფესიული კომპეტენციის ფორმირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება  
  Technology, Education and Development INTED2020, , ISBN: 978-84-09-17939-8 ISSN: 2340-1079, , 2020, 1682-1686 (თანაავტორ(ებ)ი: ლ.თავდგირიძე, ნ.შეროზია, ი.ხასაია)
 • განმავითარებელი შეფასება მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების საწინდარი 
  Technology, Education and Development INTED2020, ISBN: 978-84-09-17939-8 ISSN: 2340-1079, 2020, 1687-1695 (თანაავტორ(ებ)ი: ლ. თავდგირიძე, ნ. შეროზია, ი.ხასაია )
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ,,თამაში - სკოლამდელი ასაკის ბავშვის განვითარების ბუნებრივი საშუალება“ 
  მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - ადრეული განათლება და ზრუნვა, გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), 2023, ბათუმი, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: ნ.შეროზია, ლ. თურმანიძე)
 • "მრავალფეროვნების პატივისცემა სკოლამდელ დაწესებულებებში“ 
  კონფერენცია ,,ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში ფოკუსით სახელმწიფო ენის სწავლებასა და ეთნიკური უმცირესობების განათლებაზე“ , სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2022, ახალციხე, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: მ. გურგენიძე)
 • ,,სტუდენტთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შემოწმება-შეფასება დისტანციური სწავლების დროს“ 
  აკადემიური კეთილსინდისიერაბა და დადისტანციური სწავლება საგანგებო სიტუაციის დროს (ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსპექტივიდან), Erasmus+, 2022, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: მ. გურგენიძე)
 • ,,სკოლამდელი განათლება და პირველკლასელთა აკადემიური მიღწევები“ 
  პირველი საერთაშორისო კონფერენცია - ადრეული განათლება და ზრუნვა, გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2022, ბათუმი, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: ქ. შოთაძე, დ. დობორჯგინიძე)
 • ADAPTATION OF FIRST GRADERS TO THE CLASSROOM LEARNING ENVIRONMENT IN A PANDEMIC CRISIS 
  16th International Technology, Education and Development Conference, INTED2022, 2022, Spain (თანაავტორ(ებ)ი: N. Makaradze, M. Gurgenidze, M. Mikeladze, T. Kapanadze)
 • პედაგოგიური პრაქტიკა პროფესიული კომპეტენციის ფორმირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება  
  ტექნოლოგიის, განათლების და განვითარების მე-14 საერთაშორისო კონფერენციის , Valencia, Spain;, 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: ლ. თავდგირიძე, ნ. შეროზია, ი. ხასაია )
 • განმავითარებელი შეფასება მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების საწინდარი 
  ტექნოლოგიის, განათლების და განვითარების მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია, Valencia, Spain, 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: ლ. თავდგირიძე, ნ. შეროზია, ი.ხასაია )
 • The Support to Pupils in Socio-emotional Formation at School Environment 
  International Scientific Conference Creen medications, By Green technologies – For Healthy Life, 2019, Tbilisi (თანაავტორ(ებ)ი: Marine gurgenidze, Guli Shervashidze)
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2023 
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2023 
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022 
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2022
 • საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში ჩართულობა, 2019 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 02.12.2022 - 03.12.2022 როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 18.07.2022 - 05.08.2022 უნივერსიტეტის შესაძლებლობების გაძლიერება ინკლუზიური სკოლამდელი და ზოგადი განათლების მხარდასაჭერად“, გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF
 • 08.02.2022 - 11.02.2022 როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაცი¬ისთვის, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 03.01.2022 - 03.01.2022 ეკოსისტემები და ტექნოლოგიური მეწარმეობა მე-4 ინდუსტრიული რევოლუციის პირობებში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
 • 01.01.2022 - 01.01.2022 სოციალურ-ემოციური კომპეტენციები ადრეულ ასაკში, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 04.10.2021 - 27.10.2021 10. სკოლამდელი განათლების საბაკალავრო პროგრამების შექმნა საქართველოში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით, გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)
 • 16.09.2021 - 21.09.2021 სკოლამდელი განათლების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარბა (ადრეულ განათლებაში) ოჯახთან და თემთან თანამშრომლობის მიმართულებით), აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
 • 15.11.2020 - 15.11.2020 USAID საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურისა და მათემატიკის მასწავლებლებისთვის ტრენინგებისა და ქოუჩნგების დაგეგმვა-განხორციელება, დონორი: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (ონლაინ ტრენინგი)

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა